Informácia o dokumente / Document Info
Späť / BackNěkolik předběžných poznámek k proměnám české balady v letech 1860 – 1918

A Few Preliminary Comments On Transformations Of Czech Ballad Between

Dalibor Tureček

Vydavateľ / Publisher:

ISSN

Rok, strany / Year, pages: 2012, 297-311

DOI: https://doi.org/--

Jazyk / Language: slo\/eng

Publikované / Published: 21. 1. 2019

Plný text / Full Text

Typ dokumentu / Type of Document:

Popis / Abstract:

Cílem příspěvku je postihnout základní obrysy proměny žánru balady v české literatuře druhé poloviny 19. století. Materiálem jsou knižní vydání poezie od roku 1850 s přesahem do počátku prvé světové války. Metodou je synopticko pulzační přístup k literárnímu dění jako k dynamickému procesu, v jehož rámci se konfigurují a modifikují různé diskursivní tendence. Výsledkem je předběžný model proměn české balady v daném období: žánr se ocital v silovém poli romantismu, reprezentovaném především Erbenovou Kyticí. Postupně docházelo k celé řadě modifikací, byla rozrušována romantická žánrová pravidla, především byla potlačena role děje a dynamických motivů; jedna z tendencí dokonce směřovala k parodii tradičních romantických baladických principů (Mašek, Hašek). Zároveň do balady pronikaly podstatné rysy dalších literárních diskursů, parnasismu (Hálek, Vrchlický), naturalismu (Sládek, Šimáček) či dekadence (Jan z Wojkowicz, Lešehrad). Proměny se přitom neděly lineárně, v rámci pomyslného kauzálního „vývoje“, v němž by jednotlivé etapy „překonávaly“ stadia předcházející, ale prolínaly se s různosměrnou, synoptickou dynamikou. Hlavní přínos spočívá právě v potvrzení hypotézy o nelineárním, synoptickém charakteru proměn jednoho z klíčových žánrů literatury 19. století, kterým se etabloval romantismus a jenž byl čtenářsky natolik přitažlivý, že si uchoval životnost i navzdory rasantním diskursivním proměnám.

The goal of the article is to draw the basic outline of the transformations of the ballad as a genre in Czech literature in the second half of the 19th century. The material is the book editions of poetry from the year 1850 to the beginning of the World War I. The method is the synoptic-pulsating approach to a literary work of art as a dynamic process within which various discourse tendencies are configured and modified. The result is a preliminary model of Czech ballad transformation in that particular period of time: the genre happened to be in the magnetic field of Romanticism represented mainly by Erben´s Kytice (Bouquet). A number of modifications occurred in the course of time, Romanticism´s genre rules became gradually more and more relaxed, especially those related to the role of plot and dynamic motifs; one of the tendencies even inclined to parody of the traditional Romantic principles of the ballad (Mašek, Hašek). At the same time the ballad was penetrated by essential features of other literary discourses such as Parnasism (Hálek, Vrchlický), Naturalism (Sládek, Šimáček) or Decadence (Jan z Wojkowicz, Lešehrad). The transformations did not take place in a linear way, within an imaginary causal „evolution“, where individual stages would „overcome“ the previous ones, but they overlapped in synoptic dynamics. The main contribution lies in the actual proof of the thesis about the nonlinear, synoptic character of transformations of a key literary genre in the 19th century, which helped establish Romanticism and has always been so attractive for readers it has stayed vital in spite of the discourse transformations.

Ako citovať / How to Cite:

ISO 690:
Tureček, D. 2012. Několik předběžných poznámek k proměnám české balady v letech 1860 – 1918. In Slovenská literatúra, vol. 59, no.4, pp. 297-311. DOI: https://doi.org/--

APA:
Tureček, D. (2012). Několik předběžných poznámek k proměnám české balady v letech 1860 – 1918. Slovenská literatúra, 59(4), 297-311. DOI: https://doi.org/--

Kľúčové slová / Keywords:

Czech literature, ballad, synoptic-pulsating literary model

Práva / Rights:

Referencie: