Informácia o dokumente / Document Info
Späť / BackK otázke žánrovej charakteristiky Tablicovej básne Lubinský z Lubiné a Rozína Milovská

On The Issue Of The Genre Characteristics Of Tablic´s Poem Lubinský z

Lenka Rišková

Vydavateľ / Publisher:

ISSN

Rok, strany / Year, pages: 2012, 277-296

DOI: https://doi.org/--

Jazyk / Language: slo\/eng

Publikované / Published: 21. 1. 2019

Plný text / Full Text

Typ dokumentu / Type of Document:

Popis / Abstract:

Báseň Lubinský z Lubiné a Rozína Milovská potvrdzuje synkretický charakter básnickej tvorby Bohuslava Tablica. V doterajších literárnohistorických prehľadoch sa kladie dôraz na jej mravoučný, ba priam moralizujúci charakter, ktorý navodzuje jednak jej podtitul, ale aj základná línia príbehu: spravodlivé potrestanie nesprávneho činu, porušenia mravného zákona. Detailná analýza textu však narúša jeho doterajšie jednoznačné žánrové zaradenie do kategórie jarmočnej poézie s moralizátorskými tendenciami. Mravoučný princíp je v ňom minimalizovaný, uplatňuje sa výlučne v rovine tematickej. Tablic premyslene využíva také prostriedky, prostredníctvom ktorých sa mu darí preorientovať pozornosť zo samotného „výstražného príbehu“ na vnútornú tragédiu hlavnej postavy Rozíny – takticky pracuje napríklad s motívom strachu a tajomnosti, s výraznou emocionalitou alebo napätím v rozprávaní. Evidencia týchto znakov zásadne posúva žánrovú charakteristiku tejto Tablicovej básne bližšie k balade.

The poem Lubiský z Lubiné a Rozína Milovská (Lubiský from Lubiná and Rozina Milovská) proves the syncretic nature of Bohuslav Tablic´s poetry. In the literary-historical overviews to date the accent has been placed on its didactic, even moralistic character, which is suggested by the subtitle as well as the basic plotline: the just punishment of a wrong deed, a violation of the moral law. The detailed analysis of the text questions the straightfoward genre identification of it as a marketplace song having moralistic tendencies. The didactic principle is minimized, it is only used on the thematic level. Tablic carefully chose to use such means that help divert attention from the „warning story“ itself to the inner tragedy of the main character Rozina – he tactically employed e.g. the motif of fear and mysteriousness, strong emotionality and suspense in the narration. Noticing the features moves the genre identification of this poem of Tablic´s closer to the ballad.

Ako citovať / How to Cite:

ISO 690:
Rišková, L. 2012. K otázke žánrovej charakteristiky Tablicovej básne Lubinský z Lubiné a Rozína Milovská. In Slovenská literatúra, vol. 59, no.4, pp. 277-296. DOI: https://doi.org/--

APA:
Rišková, L. (2012). K otázke žánrovej charakteristiky Tablicovej básne Lubinský z Lubiné a Rozína Milovská. Slovenská literatúra, 59(4), 277-296. DOI: https://doi.org/--

Kľúčové slová / Keywords:

marketplace song, ballad, moralizing, mysteriousness, emotionality

Práva / Rights:

Referencie: