Informácia o dokumente / Document Info
Späť / BackRovina (Interpretácia druhej časti zbierky Miroslava Válka Dotyky)

Rovina (Interpretation of the second part of collection Dotyky by Miroslav Válek)

Valér Mikula

Vydavateľ / Publisher:

ISSN

Rok, strany / Year, pages: 2002, 20-30

Jazyk / Language: \/eng

Publikované / Published: 0000-00-00

Typ dokumentu / Type of Document:

Popis / Abstract:

Štúdia podáva interpretáciu druhej časti básnickej zbierky Miroslava Válka (1927 – 1991) Dotyky (1959). Kým prvá časť Nite je odozvou (niekedy ironickou) na poetiku a témy symbolizmu, druhá časť Rovina prináša výrazne odlišnú poetiku, tematiku i autorské postoje. Táto časť obsahuje tri rozsiahlejšie básne pásmového charakteru, písané voľným veršom; autor tu používa neoavantgardné postupy montáže, ostré strihy, motivované asociačnými skokmi, čím nadväzuje na avantgardné poetiky 1. polovice 20. stor. (Apollinaire, český poetizmus a sčasti i konštruktivizmus a surrealizmus). Najdôležitejším rozdielom je však ideové vyznenie týchto básní, ktoré je konformné s oficiálnou dobovou ideológiou: oproti melancholicko-dekadentným náladám Nití, vyprovokovaným zväčša individuálnymi ľúbostnými problémami, sa v Rovine hlása ich voluntárne prekonanie príklonom k tzv. kladným kolektivistickým hodnotám. V ideovo-tematickej zložke sa tak druhá časť Válkovho debutu vracia k doktríne schematizmu (socialistického realizmu), hoci poetologicky predstavuje postavantgardné postupy, ktoré dovtedy táto doktrína nepripúšťala. Válek takto reinštaloval schematizmus na vyššej poetologickej úrovni, a predlžoval tak jeho životnosť v slovenskej poézii.

The study offers an interpretation of the second part of Miroslav Válek ´s collection Dotyky (Contacts, 1959). While the first part is a respond (sometimes ironical) to the poetics and to the themes of symbolism, the second one The Plain brings a significantly different poetics, themes and also the author’s attitudes. This part contains three extent poems of a loose poetic structure, written in verse libre; the author uses neo-avant-gard techniques of montage, sharp iuxtapositions, motivated by associative leaps. He follows avant-gard poetics from the first half of the 20th century (Apollinaire, Czech poetism, partly construtivism, surrealism). An ideological message of those poems differs each other parts of the collection; Rovina (The Plain) is conform to the official contemporary ideology; to voluntarist overcoming of individual problems and tending to so called positive collective values. On contrary to that the first part Nite (Threads) shows melancholic-decadent spirits provoked by individual love problems. In ideological-thematic plan Rovina (The Plain) returns to doctrine of schematicity (socialist realism) in spite of the fact that it brings post-avant-gard techniques which had not been permissible according to the doctrine. Válek reinstalled schematicity of higher poetic level and he made its lifelike nature longer in Slovak poetry.

Ako citovať / How to Cite:

ISO 690:

APA:

Kľúčové slová / Keywords:

Práva / Rights:

Referencie: