Informácia o dokumente / Document Info
Späť / BackNite (Interpretácia prvej časti zbierky Miroslava Válka Dotyky)

Nite (Interpretation of the first part of collection Dotyky by Miroslav Válek)

Ján Zambor

Vydavateľ / Publisher:

ISSN

Rok, strany / Year, pages: 2002, 7-19

Jazyk / Language: \/eng

Publikované / Published: 0000-00-00

Typ dokumentu / Type of Document:

Popis / Abstract:

Autor sa v štúdii venuje básňam prvej časti zbierky Miroslava Válka Dotyky (1959), ktorá má názov Nite. Interpretačné problémy Válkovej poézie vidí najmä v básnikovej práci s hrou významov. V Nitiach prevládajú básne zachytávajúce tenzívne problémové situácie partnerských vzťahov s rozmerom iracionality. J. Zambor sa usiluje o relatívnu komplexnosť interpretácie - všíma si dôležité štruktúrne zložky básne (najmä tematické, obrazné, rytmické, rýmové a eufonické), usúvzťažňovaním postihuje ich významy participujúce na zmysle textu, a osobitne sa zameriava na odkrývanie intertextových vzťahov. V Nitiach popri rozvíjaní symbolistického modelu básne s jeho motivicko-obrazným a zvukovým inštrumentáriom a aktualizácii poetistického a konštruktivistického básnického modelu vidí úsilie o depatetizáciu a depoetizáciu, charakterizované motivickou a výrazovou civilnosťou, konkrétnosťou, vecnosťou, hovorovosťou i prozaizáciou, čo súvisí s básnikovou inklináciou k poézii všedného dňa. S Válkovým úsilím o nové tvarovanie básne sa spája skladobná diskontinuitnosť a juxtapozičnosť tematicky rozličných segmentov, ktorá vyúsťuje do uplatnenia montáže.

The author is analyzing poems from the first part of Miroslav Válek’s collection Dotyky (Contacts, 1959), titled as Nite (Threads). The main interpreting problems of Válek’s poetry are in poet’s play with word meanings. In the Nite subcollection, poems deal with tensive problems of partner relation with a dimension of irrationality. J. Zambor attempts a relative complexity of interpretation – he sees to the important structural elements of the poem (especially theme, figures, rhythm, rhyme and euphony); through interrelation is their meaning analyzed, focusing on decryption of intertext relations. The subcollection is seen as a development of symbolistic poem model with its motive-figurative and phonic instruments, an actualization of the poetic and constructivist poem model, as well as an attempt to depathetize and depoetize, characterized by motive and expressive civilness, concreteness, realness, colloquialness and prosaic tendency, related to poet’s inclination towards common-day poetry. Válek’s attempt to recreate poems is connected with composition discontinuity and juxtaposition of thematically various segments, resulting in montage.

Ako citovať / How to Cite:

ISO 690:

APA:

Kľúčové slová / Keywords:

Práva / Rights:

Referencie: