Informácia o dokumente / Document Info
Späť / BackFunkčnosť, nefunkčnosť a zážitkovosť (na materiáli rozprávkovej fikcie)

Functionality, non-functionality and experienceness (on the materials of fairy-tale fiction)

Stanislav Rakús

Vydavateľ / Publisher:

ISSN

Rok, strany / Year, pages: 2002, 1-6

Jazyk / Language: \/eng

Publikované / Published: 0000-00-00

Typ dokumentu / Type of Document:

Popis / Abstract:

Otázky funkčnosti, nefunkčnosti a zážitkovosti autor sleduje v komunikačnej situácii pri ktorej literárne dielo chápe ako konfiguráciu textového a „netextového“ priestoru. Zážitkovosť je reaktívnou zložkou komunikačného fungovania diela. Na rozdiel od literatúry zábavného a ideologického charakteru je podnecuje taká podoba účinnosti, ktorú kryje v mimetickom i deformačnom type epiky autentickosť. V práci ide o prieskum antinómie funkčnosť – nefunkčnosť vo vzťahu k zážitku na úrovni detskej, dospelej a čiastočne i tínedžerskej literatúry. Na konkrétnych dielach rozprávkovej epiky sa v nej sleduje úlohy arteficiáneho látkového zamerania témy, substitučných procesov a textovej explikácie funkčnosti i jej opaku v porovnaní s literatúrou nerozprávkového charakteru.

The author goes into the questions of functionality, non-functionality and „experienceness“ in communicational situation in which a literary work is looked upon as a configuration of „text“ and „non-text“ space. „Experienceness“ is a reactive part of communicational functioning of the work. Contrary to the literature of popular and ideological character, it is stimulated by such form of effectivenes that is covered by authenticity in mimetic and deforming type of fiction. The paper explores the antinomy of functionality and non-functionality in relation to an experience in children’s, adult and partly also teenager literature. On particular fairy-tales, the author follows the role of artistic orientation of the theme towards subject matter, of substitution processes and of text explication of functionality as well as its counterpart in comparison with non-fairy-tale literature.

Ako citovať / How to Cite:

ISO 690:

APA:

Kľúčové slová / Keywords:

Práva / Rights:

Referencie: