Informácia o dokumente / Document Info
Späť / BackObsah

Content

Vydavateľ / Publisher:

ISSN

Rok, strany / Year, pages: 2002, 0-0

Jazyk / Language: \/eng

Publikované / Published: 0000-00-00

Typ dokumentu / Type of Document:

Popis / Abstract:

ŠTÚDIE Stanislav R a k ú s, Funkčnosť, nefunkčnosť a zážitkovosť (na materiáli rozprávkovej fikcie) 1 Ján Z a m b o r, Nite (Interpretácia prvej časti zbierky Miroslava Válka Dotyky) 7 Valér M i k u l a, Rovina (Interpretácia druhej časti zbierky Miroslava Válka Dotyky) 20 Eva J e n č í k o v á, Mesto ako médium modelovej existencie človeka (K toposu mesta v Slobodovom románe Rozum) 31 ROZHĽADY Alexander K. Ž o l k o v s k i j, Fro: päť lektúr 40 KRONIKA Odchod Jožka Kuzmíka (Jozef M i n á r i k) 61 Aká si, Eva Fordinálová? (K šesťdesiatke prof. PhDr. Evy Fordinálovej, CSc.) (Cyril K r a u s) 64 K vzácnemu jubileu literárneho historika (Gizela G á f r i k o v á) 66 RECENZIE Le letterature dei paesi slavi: storia e problemi di periodizzazione (Pavol K o p r d a) 69 Zambor, Ján a kol.: Slovenská literatúra v jedenástich interpretáciách (Jana K u z m í k o v á) 77 Goszczyńska, Joanna: Mit w folklorze i literaturze słowackiej XIX wieku (Valér M i k u l a) 79 Vongrej, Pavol: Vyhnanec. Prípad Michal M. Hodža (Irena M a l e c) 81 Malinovská-Šalamonová, Zuzana: Román ako mimesis a mathesis (Na príklade románovej tvorby Hervého Bazina) (Stanislava M o y š o v á) 83 Z VEDECKÉHO ŽIVOTA Nitriansky projekt Slovníka estetických výrazových kategórií (Mária V a l e n t o v á) 86

Articles Stanislav R a k ú s, Functionality, non-functionality and experienceness (on the materials of fairy-tale fiction) 1 Ján Z a m b o r, Nite (Interpretation of the first part of collection Dotyky by Miroslav Válek) 7 Valér M i k u l a, Rovina (Interpretation of the second part of collection Dotyky by Miroslav Válek) 20 Eva J e n č í k o v á, Town as a medium of the model of existence of a man (To the topos of a town in the novel Rozum of Rudolf Sloboda) 31 Views Alexander K. Ž o l k o v s k i j, Fro: five readings 40 Chronicle 61 Review 69 From a scholarly life 86

Ako citovať / How to Cite:

ISO 690:

APA:

Kľúčové slová / Keywords:

Práva / Rights:

Referencie: