Informácia o dokumente / Document Info
Späť / BackInterpretácia motívov telesnosti v poézii piatich slovenských romantikov

Interpretation of motives of carnality in the poetry of five Slovak romantics

Irena Malec

Vydavateľ / Publisher:

ISSN

Rok, strany / Year, pages: 2002, 112-126

Jazyk / Language:

Publikované / Published: 0000-00-00

Typ dokumentu / Type of Document:

Popis / Abstract:

Štúdia Interpretácia motívov telesnosti v poézii piatich slovenských romantikov (Fyziologicko-prírodné telo) je súčasťou doktorandskej dizertačnej práce Topos tela v poézii slovenského romantizmu. Je to prvá časť interpretácií motívov „najnižšej“ telesnosti v poézii piatich tvorcov slovenského literárneho romantizmu (S. Chalupka, A. Sládkovič, J. Botto, J. Kráľa a S. B. Hroboň). Autorka sa v nej zamerala na výskum slovenskej romantickej poézie prostredníctvom sledovania funkčného využitia tých motívov telesnosti, ktoré z biologického hľadiska majú fyzilogicko-prírodný charakter. Analýza takých motívov ako je: spôsob prijímania potravy, brucho, lono, krv a srdce mala odpovedať na otázku, v akých kontextoch sa vyskytujú, resp. chýbajú, a akú semiotickú záťaž nesú. Či sú súčasťou osobne prežívaného tela, alebo kultúrnymi znakmi s nadosobnými, národnými významami. Dobová „histerizácia telesnosti“ a teleologizácia literárnej tvorby veľmi výrazne zasiahla do prístupu romantických tvorcov k motívom tejto „najnižšej“ telesnosti. Nástojčivosť potreby vymedzovať t národnú totožnosť zbavovala romantických hrdinov osobne uvedomovaného fyziologického tela. Z odtelesnených fyziologicko-prírodných častí ich telesnej schránky vytvárala znaky národnej identity.

Physiologically-natural body is a part of a dissertation work Topos tela v poézii slovenského romantizmu (The tope of body in the poetry of Slovak Romanticism). It is the first part of interpretations of motives of the ”lowest” carnality in the poetry of five authors of Slovak Romanticism (S. Chalupka, A. Sládkovič, J. Botto, J. Kráľ a S. Hroboň). The author of the work focused on the research of Slovak romantic poetry following the functional usage of those motives of carnality which have physiologically-natural character. Analysis of such motives like: mean of receiving foods, abdomen, lap, blood and heart should answer the question in which contexts they occurre, resp. they not and what semantic load they bear. Are they a part of personal experiencing of a body or cultural features with objective, national meanings? Contemporary ”hysterics” about carnality and teleologization of literary production had an important impact to approach to the motives of the ”lowest” carnality of the romantic authors. The necessity to determine national identity caused that not personally counsciensced physiological body was not expressed. Physiologically-natural parts of body were decarnalised and they were used as symbols of national identity.

Ako citovať / How to Cite:
ISO 690:

APA:

Kľúčové slová / Keywords:

Práva / Rights:

Referencie: