Informácia o dokumente / Document Info
Späť / BackDejiny v poézii Janka Kráľa ako priestor zápasu dobra a zla

The History in the poetry of Janko Kráľ as a territory of struggle between the good and the evil

Ľubomír Kováčik

Vydavateľ / Publisher:

ISSN

Rok, strany / Year, pages: 2002, 107-111

Jazyk / Language:

Publikované / Published: 0000-00-00

Typ dokumentu / Type of Document:

Popis / Abstract:

Štúdia Dejiny v poézii Janka Kráľa ako priestor zápasu dobra a zla analyzuje básnikovu filozofiu dejín, pričom zisťuje, že Kráľ chápe dejiny ako tragédiu, ktorú človek privolal na seba v rajskej záhrade. Vtedy sa preddejinne dostalo na svet zlo ako dôsledok slobodnej voľby človeka a tento akt voľby sa v dejinách nespočetnekrát opakuje v mikro i makrorozmeroch. Dejiny sú neustálym opakovaním modelu prvotného hriechu a ich línia je zostupná. Zlo je neustále prítomné v ľudskom konaní a stupňuje sa až po dosiahnutie limitného apokalyptického bodu, kedy budú oddelení spravodliví od nespravodlivých. Básnikov hlas je hlasom proroka, ktorý síce prorokuje neodvolateľné, ale dáva pritom možnosť spásy v zmysle kresťanského učenia. Tento pohľad na dejiny vychádza z Písma a upiera sa k eschatonu v jeho predovšetkým starozákonnej podobe. V prorockých očakávaniach sa spája kresťanská viera s romantickou túžbou po dobre a pravde.

The study The History in the poetry of Janko Kráľ as a territory of struggle between the good and the evil analyses the philosophy of history in the poet’s conception. It shows that Kráľ understood the history as a tragedy caused by a man in Eden. It was protohistory of the evil in the world like a consequence of free will of the man. The act of choice repeats in the history of mankind many times in micro and also macro measures. The history is a result of permanent repeating of the first sin model and the line of it declines. The evil is permanently present in the acts of human being and the graduation will reach out the deadline when the righteous are separated from unrighteous ones. The poet´s voice is a voice of prophet. He prophesies things that can not be taken back but he gives an opportunity of salvation in the line of Christian doctrine. This view on the history comes from the Scripture and it tends to eschaton especially in its Old Testament form. In the prophetic expectations the Christian faith is connected with romantic desire for goodness and truth.

Ako citovať / How to Cite:
ISO 690:

APA:

Kľúčové slová / Keywords:

Práva / Rights:

Referencie: