Informácia o dokumente / Document Info
Späť / BackPostupy rozprávania v Urbanovej novele Za vyšným mlynom

The methods of narration in Urban´s novelette Za vyšným mlynom (At the upper mill)

Adela Žilková

Vydavateľ / Publisher:

ISSN

Rok, strany / Year, pages: 2002, 180-192

Jazyk / Language: \/eng

Publikované / Published: 0000-00-00

Typ dokumentu / Type of Document:

Popis / Abstract:

Štúdia prináša interpretáciu novely M. Urbana Za vyšným mlynom (1926). Táto novela spolu s ďalšími prózami zo zbierky Výkriky bez ozveny predznamenala prózu naturizmu nielen tematicky, ale aj inovačnými naratívnymi postupmi. A. Žilková sa pokúša ukázať na moderné znaky Urbanovho rozprávania v komplexnej interpretácii . V prvej časti sa poukazuje na to, ako Urban využil kompozíciu novely s tajomstvom na moderné vyjadrenie psychológie osamelého indivídua. Autorka sa zaoberá dôležitými štrukturálnymi znakmi novely (téma, figúry, motívy) a analyzuje ich vzájomné vzťahy. Interpretácia poukazuje na figuratívny, metaforický tvar novely: analyzuje básnické pomenovanie a jeho funkcie v rozprávaní. V narácii je mnohostranneobmieňaný napr. motív prázdna. Urbanov lyrický text naznačuje "zvláštny" vzťah k jazyku, využitie hovorových prvkov reči a originálne postupy rozprávania. Druhá časť štúdie sa zaoberá sémantikou narácie. Rozprávanie sa zakladá na zmene naratívnej perspektívy a konfrontácii pohľadu viac subjektov. Štúdia tiež upozorňuje na zobrazenie priestoru a času a na funkciu jednotlivých chronotopov pri zobrazovaní postavy v situácii osamelosti a prázdnoty.

The study offers an interpretation of the novelette by Milo Urban Za vyšným mlynom (At the upper mill, 1926). This novelette together with other works from Urban's collection Výkriky bez ozveny predetermined the prose of Slovak naturism in the thirties not only thematically but also by innovatory narrative technique. A. Zilkova attempts to show the modern features of Urban’s narration in a complexity of interpretation – she sees to the important structural elements of the novelette. The first part of the analysis shows how Urban used the composition of a short story with a secret in order to express the psychology of a lonely individual in the modern way. The author of the study sees to the important structural elements of the novelette (theme, figures, motives), through interrelations is their meaning analyzed. The interpretation draws attention to figurative, metaphorical form of the novelette: "poetic naming" (comparison, metaphore, figure of repetition) and its function in narration is analyzed. The motive of emptiness as an elementary structural pattern is being varied in many ways. Urban’s lyrical text indicates a special relation to language, use of colloquial language patterns and original narrative techniques. The second part of the study deals with semantics of narration. The narration is based on changing of narrative perspectives and confrontation of more subject's perception. The analysis also draws attention to depicting space and time and the function of chronotopes by reflecting an epic character in situation of loneliness and emptiness.

Ako citovať / How to Cite:

ISO 690:

APA:

Kľúčové slová / Keywords:

Práva / Rights:

Referencie: