Informácia o dokumente / Document Info
Späť / BackSujetová komunikačná kontaktovosť v prozaickom texte

The communication contactness of the plot in the prose text

Stanislav Rakús

Vydavateľ / Publisher:

ISSN

Rok, strany / Year, pages: 2002, 169-173

Jazyk / Language: \/eng

Publikované / Published: 0000-00-00

Typ dokumentu / Type of Document:

Popis / Abstract:

Komunikačná kontaktovosť sa vyznačuje explicitnou orientáciou prozaického textu na adresáta, ktorým môže byť čitateľ alebo postava. Jej najčastejším ukazovateľom je oslovenie, ale i zámenné a slovesné zacielenie rozprávania na príjemcu. Autor sa rozborom diela troch autorov zameriava najmä na sujetovú komunikáciu, v ktorej pól expedienta i percipienta obsadzuje postava. Konštatuje, že sujet konania a vzťahov sa v nej mení na sujet hovorenia, vnímania a počúvania. Napriek voľnosti, uplatňovanej najmä v komediálnom type sujetovej komunikácie, platia aj v nej poetologické pravidlá, ktoré nemožno porušiť.

Communication contactness is marked by an explicit orientation of the prose text on the recipient – either a reader or a character. Most frequently it is indicated by an apostrophe, as well as by focus of the narration on the recipient through pronouns and verbs. Analysing the work of three writers, the paper is centred on a theme communication in which both the role of the sender and the recepient is taken by a character. Its author states that the theme of acting and relationships is changed into the theme of speaking, perceiving and listening. Despite the looseness applied predominantly in comedial type of the theme communication, there are poetological principles here, too, that can not be broken.

Ako citovať / How to Cite:

ISO 690:

APA:

Kľúčové slová / Keywords:

Práva / Rights:

Referencie: