Informácia o dokumente / Document Info
Späť / BackObsah

Content

Vydavateľ / Publisher:

ISSN

Rok, strany / Year, pages: 2002, 0-0

Jazyk / Language:

Publikované / Published: 0000-00-00

Typ dokumentu / Type of Document:

Popis / Abstract:

ŠTÚDIE Stanislav R a k ú s, Sujetová komunikačná kontaktovosť v prozaickom texte 169 Gizela G á f r i k o v á, K Šmálovmu Zoznamu turčianskych vzdelancov a spisovateľov 174 Adela Ž i l k o v á, Postupy rozprávania v Urbanovej novele Za vyšným mlynom 180 ROZHĽADY Príspevky z pracovného seminára Gejza Vámoš – prozaik a kultúrny činiteľ: 1901 – (1939) – 1956 193 Michal H a b a j, Gejza Vámoš 193 Adam B ž o c h, Vámošov Princíp krutosti z hľadiska filozofie života 209 Vladimír P e t r í k, Humor vo Vámošovom prozaickom diele 212 Vladimír B a r b o r í k, „Aféra v Bahňanoch“ – materiálová štúdia z literárneho života v medzivojnovom období 214 Peter C a b a n, Dejateľ slovenského školstva – Ondrej Caban (1813 – 1860) 223 RECENZIE Rédey, Zoltán: Výrazové tendencie súčasnej slovenskej lyriky; Pragmatika vyjadrovacích prostriedkov umenia II. O interpretácii umeleckého textu 23 (Ivo P o s p í š i l) 234 Petrů, Eduard: Úvod do studia literární vědy (Pavel M a t e j o v i č) 237

Articles Stanislav R a k ú s, The communication contactness of the plot in the prose text 169 Gizela G á f r i k o v á, To the List of intellectuals and writers in Turiec written by Šmál 174 Adela Ž i l k o v á, The methods of narration in Urban´s novelette Za vyšným mlynom (At the upper mill) 180 Views Contributions from the work seminar Gejza Vámoš – a prose writer and a cultural authority: 1901 – (1939) – 1956 193 Michal H a b a j, Gejza Vámoš 193 Adam B ž o c h, Vámoš´ s principal of severity from the aspect of the philosophy of life 209 Vladimír P e t r í k, Humour in Vámoš´s prose works 212 Vladimír B a r b o r í k, “Scandal in Bahňany” – material study from the literary life in the period between two wars 214 Peter C a b a n, Ondrej Caban (1813 – 1860) - an important person of Slovak education 223 Review 234

Ako citovať / How to Cite:

ISO 690:

APA:

Kľúčové slová / Keywords:

Práva / Rights:

Referencie: