Informácia o dokumente / Document Info
Späť / BackĽúbostná lyrika Tichomíra Milkina

Love Lyrics of Tichomír Milkin

Jozef Tatár

Vydavateľ / Publisher:

ISSN

Rok, strany / Year, pages: 2003, 44-58

Jazyk / Language:

Publikované / Published: 0000-00-00

Typ dokumentu / Type of Document:

Popis / Abstract:

Tichomír Milkin (1864 – 1920) anticipoval poetiku Slovenskej moderny nielen ako literárny teoretik (úsilie o reformu verzifikačného modelu), ale aj ako básnik – poetizáciou svojho privatissima. Ľúbostnou lyrikou (tvoril ju najmä v rokoch 1885 – 1899) predbieha básnické snahy J. Jesenského, ktoré deklaroval hlavne vo svojom debute (Verše, 1905). Milkinova forma detabuizácie lásky a erotických motívov vypovedá jednoznačne o tom, že už pred Jesenským dochádza napriek chýbajúcemu relevantnému formálnemu programu k vzniku tendencií, ktorým je blízka modernosť, autorská sloboda a autentickosť intímnych pocitov a zážitkov. Jeho volanie po prítomnosti „lásky ľúbostnej“ v slovenskej poézii napriek subjektívnym a objektívnym prekážkam počul len malý okruh priateľov. Absencia spoločenskej recepcie jeho ľúbostnej lyriky spôsobila, že ideovo-tematická uniformita literatúry odolávala až po knižnú realizáciu Jesenského Veršov. Nóvum Milkinovej subjektívnej lyriky (s ohľadom na erotické motívy) je založené na reflexii zmyslového opojenia, pomerne odvážnom záujme o ženskú fyziognómiu (motívy tela) a na cudnom erotizovaní. Nepodmanila si ho ani spirituálna kontemplácia o láske ani lascívne traktovanie konzumnej sexuality. Formálne kultivovaná poézia obsahuje vnútorný dramatizmus, ktorý vyplýva z permanentnej konfrontácie lyrického subjektu s paradoxnými životnými reáliami. Autorskú „rozkoš zmyslov“ Milkin umelecky kultivovane povýšil na legitímny tvorivý akt, čím ho možno považovať za významného predchodcu J. Jesenského.

Tichomír Milkin (1864 – 1920) anticipated poetics of Slovak Modernism not only a as literary theorist (effort to reform a model of versification), but as well as a poet – his privatissimum became a poetry. The love lyrics (he made it mainly in 1885-1899) foreruns the poetic efforts of J. Jesenský declared in his first collection of poems Verše (Verses, 1905). Milkin ´s form opens taboo topics of love and eroticism. It proves that in spite of the lack of relevant program there were tendencies opened to fashionableness, freedom of author and authenticity of intimate feelings and experiences before Jesenský. Milkin´s calling for presence of “amorous love” in Slovak poetry was listened only by a little circle of friends. Absence of social reception of his love lyric caused that uniformity of topic and of ideas in literature was resisting up to the publishing of Jesenský ´s Verše (Verses). Novelty of Milkin´s subjective lyric (regard with erotic motives) is based on reflection of sensual ecstasy and quite a bold interest in female physiognomy (motives of body) and on chaste erotizing. He was not subdued neither by spiritual contemplation about love nor of lascivious exposure of consumption sexuality. Formally cultivated poetry contains inner dramatization coming from permanent confrontation of lyrical subject with paradox life realia. Milkin as an author transformed sensual ecstasy to legitimate creative act. That makes him an important forerunner of J. Jesenský.

Ako citovať / How to Cite:
ISO 690:

APA:

Kľúčové slová / Keywords:

Práva / Rights:

Referencie: