Informácia o dokumente / Document Info
Späť / Back„Duchovné telo“ romantických postáv

“Spiritual Body” of Romantic Characters

Irena Malec

Vydavateľ / Publisher:

ISSN

Rok, strany / Year, pages: 2003, 203-230

Jazyk / Language:

Publikované / Published: 0000-00-00

Typ dokumentu / Type of Document:

Popis / Abstract:

Štúdia Duch a telo romantických postáv je autorkiným pokračovaním výskumu motívov telesnosti v poézii piatich tvorcov slovenského literárneho romantizmu (S. Chalupka, A. Sládkovič, J. Botto, J. Kráľ a S. B. Hroboň). Autorka sa v nej zamerala na výskum slovenskej romantickej poézie prostredníctvom sledovania funkčného využitia motívov tzv. duševného tela, ktoré priamo odkazujú na vnútorný svet človeka, na psychický a duševný aspekt ľudskej telesnej schránky. Analýza takých motívov ako je hlava a tvár, oči a zrak, ústa a hlas, mala odpovedať na otázku, v akých kontextoch sa vyskytujú, resp. chýbajú, a akú semiotickú záťaž nesú. Či sú súčasťou osobne prežívaného tela, alebo kultúrnymi znakmi s nadosobnými, národnými významami. Interpretácia motívov duševného tela ukázala, ako výrazne odzrkadľujú tieto motívy ideologicko-estetické rozdiely v tvorbe jednotlivých básnikov. Odlišnosť jednotlivých tvorcov v reflektovaní častí duševného tela spočíva jednak v tom, nakoľko sa prejavuje fyzická a nakoľko duševná stránka romantických postáv, a jednak v tom, či ide o duševnú stránku konkrétneho indivídua alebo o emblémoveho zástupcu, ktorý reprezentuje všeobecný počet ideálnych cností.

The study The Spirit and Body of Romantic Characters is an author´s going on in her research of the motives of flesh in poetry of five poets of Slovak literary Romanticism (S. Chalupka, A. Sládkovič, J. Botto, J. Kráľ, S. B. Hroboň). The author focused on the research of Slovak poetry of Romanticism in media of analysis of functional usage of motives of so called body of soul which refers to inner world of a man, to psychical and mental aspect of a human body. The analysis of such motives as the head, face, eyes, sight, mouth, voice, answers the question in which contexts they exist or are missed and what kind of semiotic burden they carry. If they are co-parts of a personally experienced body or they are cultural signs with objective national meanings. The interpretation of motives of a mental body shows how those motives reflect ideological and aesthetic differences in the works of particular poets. The differences in their reflection the parts of a mental body are based on the measure of demonstration whether physical or mental part of the characters or if it concerns a particular individual person or it is just emblematic representation of general numbers of virtues.

Ako citovať / How to Cite:
ISO 690:

APA:

Kľúčové slová / Keywords:

Práva / Rights:

Referencie: