Informácia o dokumente / Document Info
Späť / BackObsah

Content

Vydavateľ / Publisher:

ISSN

Rok, strany / Year, pages: 2003, 0-0

Jazyk / Language:

Publikované / Published: 0000-00-00

Typ dokumentu / Type of Document:

Popis / Abstract:

ŠTÚDIE Pavol K o p r d a, Medziliterárne hľadisko dejín slovenskej stredovekej a renesančnej literatúry 177 Irena M a l e c, „Duchovné telo“ romantických postáv 203 ROZHĽADY Stanislava Ch r o b á k o v á –R e p a r, Zmysluplné rozhodnutie (správa o mimoriadnom čísle slovinského štvrťročníka) 231 RECENZIE Estetika, roč. 38, 2002, č. 2 – 4, 469 s. Střety národních a univerzálních modelů v české kultuře 1800 – 1918 (Dana K r š á k o v á) 242 Machala, Lubomír: Literární bludište. Bilance polistopadové prózy (Jana P á c a l o v á) 245 Literatury v kontaktech (jazyk – literatura – kultura). Brněnské česko-slovenské texty k slovakistice (Ľubica B a n á š o v á) 247 Z VEDECKÉHO ŽIVOTA Jozef Ambruš a jeho kultúrno/literárno-historický odkaz (Anna F i s c h e r o v á) 250

Articles Pavol K o p r d a, The Interliterary Aspect of the History of Slovak Medieval and Renaissance Literature 177 Irena M a l e c, “Spiritual Body” of Romantic Characters 203 Views Stanislava Ch r o b á k o v á – R e p a r, The Meaningful Decision (A Report about the Extraordinary Number of Slovenian Quarterly Magazine) 231 Reviews 242 From scholarly life 250

Ako citovať / How to Cite:
ISO 690:

APA:

Kľúčové slová / Keywords:

Práva / Rights:

Referencie: