Informácia o dokumente / Document Info
Späť / BackLiterárne v znamení esteticko-kreatívneho a v službách konfesionálne-religiózneho

Literary like, in the light of aesthetically – creative and in the ministry of confessionaly – religious

Milan Jurčo

Vydavateľ / Publisher:

ISSN

Rok, strany / Year, pages: 2003, 359-366

Jazyk / Language: \/eng

Publikované / Published: 0000-00-00

Typ dokumentu / Type of Document:

Popis / Abstract:

V textoch slovenských autoriek na prelome 19. a 20. storočia, a to v próze Kristíny Royovej Na svete bez Boha a v novele Podjavorinskej Baránok Boží, máme šancu pozorovať skryté napätie medzi esteticko-kreatívnym a konfesionálno-náboženským prístupom k tej istej subjektívne postavenej látke. Obidve autorky pochádzajú z Podjavoriny a literárnym historikom a teoretikom zanechali otvorenú otázku, ako sa na tieto aspekty ich tvorby pozerať. Niektorí ich zaraďujú k post-romantikom, iní hovoria, že sú to realistky, ktorých tvorba bola zasiahnutá aj modernizmom. Oveľa dôležitejšia než tieto akademické debaty sa zdá byť potreba analyzovať ich texty z hľadiska autorského zámeru a ich funkčnej hodnoty. Kým z hľadiska literárnohistorického a štylistického badať určitú podobnosť medzi oboma textami, z hľadiska autorskej intencie a funkčného zámeru citlivo pracovať s čitateľom, sú oba texty diametrálne odlišné. Literárne prostriedky Kristíny Royovej sú poznačené utilitarizmom. Jej cieľom je podriadiť formu žánru a všetky výrazové prostriedky vyššiemu misijnému cieľu. Ľudmila Podjavorinská postupovala inak. Objavila pravdu umenia v tom, že je schopné prekonať naturalistické chápanie života so zámerom prevýšiť ho esteticko-kreatívnymi a psychologickými prostriedkami.

The literary texts of two Slovak women writers at the turn of 19th and 20th century, the prose work. In the World Without God by Kristina Royova and the novella The Lamb of God by Ludmila Podjavorinska, both offer in an extraordinary way a suitable opportunity for the hidden tension between the aesthetic-creative and the confessional-religious attitude to the indentical subject-matter. The writings of the afore-mentioned authors, both of them hailing from the same region of the Podjavorina, remain until now an open problem from the literary-historical as well as literary-theoretical point of view. Some scholars consider them to be the representatives of postromanticism the others think they represent the realism with a touch of Modernism. More important than the solution of this particular academic problem appears the necessity of the analysis an interpretation of their works from the point of view of the authorial intention and functional value of the texts. While from the literary-historical and stylistic aspect their writings bear fair resemblance, from the point of view of the authorial intentionality and functional targeting to the reader’s responsiveness, they are diametrically diverse. The literary expression of Kristina Royova is intentionally utilitarian, forming forms of genre according to the requirements a sheer instrument for the fulfilment of a higher spiritual mission. Ludmila Podjavorinska invented the truth of art in its ability to surpass the naturalistic reflection of life with the intention to exceed it with significant aesthetic-creative and psychologizing approaches.

Ako citovať / How to Cite:

ISO 690:

APA:

Kľúčové slová / Keywords:

Práva / Rights:

Referencie: