Informácia o dokumente / Document Info
Späť / BackEpos Eliáša Bergera O Svätom Kríži a uhorské dejiny

The epic of Eliáš Berger About the Holy Cross and Hungarian history

László Szorényi

Vydavateľ / Publisher:

ISSN

Rok, strany / Year, pages: 2003, 352-358

Jazyk / Language: \/eng

Publikované / Published: 0000-00-00

Typ dokumentu / Type of Document:

Popis / Abstract:

Elias (Illés) Berger (1562 – 1645) bol jednou z najzaujímavejších osobností latinskej literatúry v Uhorsku. Jeho život a tvorba sa vzťahujú výlučne na územie dnešného Slovenska. Od začiatku panovania cisára Rudolfa a neskôr počas panovania štyroch cisárov z rodu Habsburgovcov bol nositeľom titulu historik uhorského kráľovského dvora a „poeta laureatus“. Jeho rozsiahle dielo o histórii Uhorska, ktoré je pokračovaním diela Miklósa Istvánffyho, bolo dlho nezvestné a dodnes nevyšlo. Uvedená štúdia sa spomedzi jeho publikovaných prác (ide zväčša o básnické diela) venuje jeho prvému dielu, ktorého skrátený názov znie: Rapsodiae de Cruce insigniis Regni Hungarici sanctissimis... (Rapsódie o Kríži, najsvätejšom znaku Uhorska, Olomouc 1600). Jeho námetom je historická legenda o Kristovom kríži, ktorú Berger vzťahuje na dvojitý kríž, zobrazovaný na uhorských a dnešných slovenských znakoch. Symbolický význam týchto súvislostí spočíva v tom, že práve trom uhorským kráľom z rodu Arpádovcov a ich nasledovníkom Boh zveril úlohu ochraňovať Svätý Kríž proti pohanom a proti Satanovi, a takto znovu obnoviť raj a zlatý vek na Zemi. Keďže Berger napísal tento epos počas dlhotrvajúcej vojny, ktorú cisár Rudolf viedol proti Turkom, jeho zámerom bolo zdôrazniť najmä skutočnosť, že rod Habsburgovcov zdedil túto historickú úlohu po dávnych kráľoch Uhorska.

Elias (Illés) BERGER (1562 – 1645) fut une personnalités les plus interéssantes de la littérature latine en Hongrie. Sa vie et son s’oeuvre se rattachent entiècrement au territoire de la Slovaquie actuelle. A partir du règne de l’empereur Rodolphe, il porta, sous quatre empereurs Habsbourg de suite, le titre d’historien royal et de poete laureat de Hongrie. Sa grande histoire de Hongrie qui est une continuation de l’oeuvre de Miklós Istvánffy, fut pendant longtemps introuvable et reste inédit jusqu à nos jours. D’entre ses ouvrages publiés (qui sont pour la plupart des oeuvres pétiquen) la présente étude traite le premier dont le titre abrégé est Rapsodiae de Cruce insigniis Regni Hungarici sanctissimis... (Olomouc, 1600), et qui a comme sujet l’histoire légendaire de la croix du Christ que Berger relie à la double coroix figurant dans les armoires hongroises et dans les armoires slovaques d’aujourd’hui. La signification symbolique de ce rapport c’est que ce furent les rois hongrois de la maison des Árpád et de leurs successeurs auxquels Dieu confia la tâche de protéger la Sainte Croix contre les paїens et contre Satan et, par cela, de rétablir l’age d’or paradisiaque sur terre. Comme Berger écrivit cette poésie durant la longue guerre que l’empereur Rodolphe mena contre les Turcs, son but ne fut autre que de souligner que la maison des Habsbourg hérita de sa tâche historique des anciens rois de Hongrie.

Ako citovať / How to Cite:

ISO 690:

APA:

Kľúčové slová / Keywords:

Práva / Rights:

Referencie: