Informácia o dokumente / Document Info
Späť / BackJesenského zbierka Po búrkach

Jesenský’s collection od poems Po búrkach (After storms)

Michal Gáfrik

Vydavateľ / Publisher:

ISSN

Rok, strany / Year, pages: 2003, 343-351

Jazyk / Language: \/eng

Publikované / Published: 0000-00-00

Typ dokumentu / Type of Document:

Popis / Abstract:

Po Jesenského aktívnej účasti v česko-slovenskom zahraničnom odboji a jeho návrate na Slovensko dochádza v jeho poézii k viacročnej tvorivej stagnácii. Až takmer po desaťročí Jesenský básnicky opäť výraznejšie ožíva. Výsledkom tohto oživenia je básnická zbierka Po búrkach (1932). Spočiatku v nej nadväzuje na postupy svojej predchádzajúcej tvorby (tematicky nové sú len čoraz častejšie motívy starnutia). Čoskoro však dochádza u neho k výrazovej premene (najmä po zoznámení sa s Jeseninovou poéziou). Popri uprednostňovaní voľného počtu stôp vo verši je to najmä obrazová rozbujnenosť a hravosť. dynamická obraznosť stáva sa neraz ústredným cieľom básne.

After an active participating of Jesenský in Czecho-Slovak resistance in abroad and after he had come back to Slovakia he feel into stagnation in his poetic work, lasting several yers. Only after a decade Jesenský became more vivid. The result of his awakening was his new collection of poems Po búrkach (After storms, 1932). Firstly he continues in his previous poetic style (only the motives of getting old are more and more frequent). Firstly he continues in his previous poetic style (only the motives of getting old are more and more frequent). Soon he changes the poetic expression (mainly after he met the poetry of Jesenin). He prefers free number of feet in a verse and exuberance of picture and he often plays with them. Dynamic symbolic character becomes in many times a central goal of a poem.

Ako citovať / How to Cite:

ISO 690:

APA:

Kľúčové slová / Keywords:

Práva / Rights:

Referencie: