Informácia o dokumente / Document Info
Späť / BackObsah

Content

Vydavateľ / Publisher:

ISSN

Rok, strany / Year, pages: 2004, 0-0

Jazyk / Language:

Publikované / Published: 0000-00-00

Typ dokumentu / Type of Document:

Popis / Abstract:

ŠTÚDIE Pavol K o p r d a, Cino da Pistoia a Petrarcov Spevník.Vznik knihy ako textu 1 Fedor M a t e j o v, K tvorbe J. Mihalkoviča konca šesťdesiatych a začiatku sedemdesiatych rokov 18 ROZHĽADY Zo Slovníka diel slovenskej literatúry 20. storočia Fedor M a t e j o v, O veľkej zmyselnosti bielych ovečiek – zbierka básní od Štefana Moravčíka 38 DISKUSIA Teresa W a l a s, Je možná iná literárna história? 42 ANKETA Anketa k 50. výročiu časopisu Slovenská literatúra Peter Z a j a c, O literárnovednej slovakistike po roku 1945 56 KRONIKA Za historičkou Máriou Vyvíjalovou (G. G á f r i k o v á) 80 RECENZIE Portréty slovenských spisovateľov III. (Zora P r u š k o v á) 82 Kovalčík, Vlastimil: Rozružie alebo Samo Bohdan Hroboň (Ľubica S o m o l a y o v á) 83 Kákošová, Zuzana: Kapitoly zo slovenskej literatúry 9. – 18. storočia (Jozef M i n á r i k) 85

Articles Pavol K o p r d a, Cino da Pistoia and the Book of Songs Written by Petrarca. Making a Book as a Text 1 Fedor M a t e j o v, About a Literary Work of J. Mihalkovič from the End of 60th to the Beginning of 70th 18 Views From The Dictionary of the Slovak Literary Works of the 20th Century. Fedor M a t e j o v, About the Strong Carnality of White Sheep of Š. Moravčík – a Collection of Poems Written by Štefan Moravčík 38 Discussion Teresa W a l a s, Is It Possible to Make a Different History of Literature? 48 Questionary Questionnaire to the 50th Anniversary of Foundation of the Slovak Literature Magazine Peter Z a j a c, About Slovak Studies of the Literary Scholarship after 1945 56 Chronicle 80 Review 82

Ako citovať / How to Cite:
ISO 690:

APA:

Kľúčové slová / Keywords:

Práva / Rights:

Referencie: