Informácia o dokumente / Document Info
Späť / BackObsah

Content

Vydavateľ / Publisher:

ISSN

Rok, strany / Year, pages: 2004, 0-0

Jazyk / Language:

Publikované / Published: 0000-00-00

Typ dokumentu / Type of Document:

Popis / Abstract:

ŠTÚDIE Tomáš K u b í č e k, Důsledky rozboru jedné stylistické figury v Počátcích krásné prózy novočeské FelixeVodičky 89 Kristína K r n o v á, Maršalova dcéra 94 ROZHĽADY Jurij M. L o t m a n, O semiosfére 104 Zo Slovníka diel slovenskej literatúry 20. storočia (Jana K u z m í k o v á) 118 PRAMENE A DOKUMENTY Anton P o p o v i č, Vývinové paralely v slovenskej a poľskej literárnej vede 125 DISKUSIA Linda H u t c h e o n, Nový pohľad na národný model (1. časť) 132 ANKETA Anketa k 50. výročiu časopisu Slovenská literatúra (Tomáš H o r v á t h) 149 RECENZIE Karel Krejčí: Sociologie literatury (Zoltán R e d e y) 155 Stanislava Chrobáková-Repar: Mila Haugová (Jana P á c a l o v á) 160 Július Pašteka: Tvár a tvorba slovenskej katolíckej moderny (Edita P r í h o d o v á) 163 Z VEDECKÉHO ŽIVOTA Reflexie najnovšej českej a slovenskej literatúry – Lednice 26. až 28. 5. 2004 (Jana P á c a l o v á) 166

Articles Tomáš K u b í č e k, The Consequences of the Analysis of a Stylistic Figure in Počátky krásne prózy novočeské (The Beginning of a Neo-Czech Fine Prose) Written by Felix Vodička 89 Kristína K r n o v á, The Marshal ´s Daughter 94 Views Jurij M. L o t m a n, About Semio-sphere 104 From the Dictionary of Slovak Literature Works of the 20th century (Jana K u z m í k o v á) 118 Sources and documents Anton P o p o v i č, The Parallels of Development in Slovak and Polish Literary Scholarship 125 Diskussion Linda H u t c h e o n, A New View at a National Model 132 Questionary Questionnaire to the 50th Anniversary of Foundation of the Magazine Slovak Literature (Tomáš H o r v á t h) 149 Review 155 From Scholarly Life 166

Ako citovať / How to Cite:
ISO 690:

APA:

Kľúčové slová / Keywords:

Práva / Rights:

Referencie: