Informácia o dokumenteIn: Slovenská literatúra, vol. 51, no. 4
Eva Kowalská

Patriotizmus a národné vedomie v osvietenstve

Detaily:

Rok, strany: 2004, 249 - 259
Typ článku: Vedecká štúdia / Study

O článku:

Štúdia si všíma vzťah konfesie a etnicity v procese formovania národného hnutia a úlohu jazyka, historickej tradície a patriotizmu v tomto procese. Impulzom pre deklarovanie seba-identifikácie indivídua v rovine nielen konfesionálnej, ale aj etnickej, sa stala reformácia. Vzdelanci slovenského pôvodu, zapojení do reformačného hnutia nevyužili pri šírení nového učenia časovo a odborne náročnú kultiváciu domáceho hovorového jazyka. K dispozícii bol totiž kultivovaný jazyk blízkeho etnika - čeština, ktorá dokonale spĺňala komunikatívnu úlohu a jej používanie malo v Uhorsku dlhšiu tradíciu. Prostredníctvom češtiny si slovenskí luteráni v priebehu 16. – 17. storočia osvojili nielen vedomie príbuznosti s českým etnikom, ale najmä uvedomili teologickú a konfesionálnu spriaznenosť s „českou reformáciou“. Prihlásenie sa k neautentickej, no teologicky pôsobivej tradícii prinieslo totiž pre jej nových nositeľov, stojacich v rámci štruktúry obyvateľstva v Uhorsku v nedominantnom postavení, možnosť usilovať sa o akceptáciu prinajmenej v rámci cirkevnej komunity. Uvedené komponenty, ktorými sa budovala etnická identita Slovákov-luteránov však mali výraznú obrannú funkciu, ktorú upevňovalo navyše aj to, že sa stali symbolom konfesionálnej integrity v prostredí, podliehajúcom náporu rekatolizácie. Štúdia sleduje aj utváranie komponentov historického vedomia, operujúceho v súlade s konfesijnou orientáciou diametrálne rozdielnymi tradíciami a poňatím patriotizmu..

Patriotism and National Consciousness in the Period of Enlightenment

Ako citovať:

ISO 690:
Kowalská, E. 2004. Patriotizmus a národné vedomie v osvietenstve. In Slovenská literatúra, vol. 51, no.4, pp. 249-259. 0037 – 6973.

APA:
Kowalská, E. (2004). Patriotizmus a národné vedomie v osvietenstve. Slovenská literatúra, 51(4), 249-259. 0037 – 6973.