Informácia o dokumenteIn: Slovenská literatúra, vol. 51, no. 4

Obsah

Detaily:

Rok: 2004
Typ článku: Obsah / Content

O článku:

ŠTÚDIE Eva K o w a l s k á, Patriotizmus a národné vedomie v osvietenstve 249 Gizela G á f r i k o v á, K Tablicovmu historiografickému konceptu slovenskej literatúry 260 Timotea V r á b l o v á, Projekt rozvoja „jazyka a vzdelanosti“ v Starých novinách literního umění 269 ROZHĽADY Zo Slovníka diel slovenskej literatúry 20. storočia (Pavol M a t e j o v i č) 280 PRAMENE A DOKUMENTY Mária N o v a c k á, K základnému prameňu Tablicovej básne 283 Gizela G á f r i k o v á, Ohlas na Valaského Conspectus... v Prešpurských novinách 295 DISKUSIA Walter G r a s s k a m p, Je moderna epocha? 301 ANKETA Súčasné apórie a paradoxy literárnovednej slovakistiky v Slovenskej akadémie vied a v slovenskej spoločnosti (Milan Š ú t o v e c) 310 Ešte raz na tému normalizácie (Michal G á f r i k) 313 RECENZIE Gizela Gáfriková a kolektív: Pannonia docta – učená Panónia (Jozef M i n á r i k) 319 Svatava Urbanová: Meandry a metamorfózy dětské literatury; Svatava Urbanová, Iva Málková: Souřadnice míst (Viera Ž e m b e r o v á) 325 Aurel Hrabušickýl – Václav Macek: Slovenská fotografia 1925 – 2000. Moderna – postmoderna – postfotografia (Fedor M a t e j o v) 328

Articles Eva K o w a l s k á, Patriotism and National Consciousness in the Period of Enlightenment 249 Gizela G á f r i k o v á, About Tablic´s Concept of the Historiography of Slovak Literature 260 Timotea V r á b l o v á, Project of Development of „Domestic Language and Education“ in Staré noviny literního umění (An Old Papers of the Art of Literature) 269 Views From the Dictionary of Slovak Literature (Pavol M a t e j o v i č) 280 Resources and Documents Mária N o v a c k á, About Primary Resource of a Tablic´s Poem 283 Gizela G á f r i k o v á, Response to Valaský ´s Conspectus... in Prešpurské noviny (The Papers of Pressburg) 295 Discussion Walter G r a s s k a m p, Is Modernism an Epoch? 301 Questionary Recent No-ways and Paradoxes of the Slovak Studies and Literary Research in Slovak Academy of Sciences and in Slovak Society (Milan Š ú t o v e c) 310 Once Again About Normalisation (Michal G á f r i k) 313 Review 319