Informácia o dokumente / Document Info
Späť / BackJazdecká legenda vo vývine Vámošovej prozaickej tvorby

Rider’s Legend in the Development of Vámoš´s Prose Work

Vladimír Barborík

Vydavateľ / Publisher:

ISSN

Rok, strany / Year, pages: 2005, 34-41

DOI: https://doi.org/-

Jazyk / Language: \/eng

Publikované / Published: 8. 10. 2018

Plný text / Full Text

Typ dokumentu / Type of Document:

Popis / Abstract:

Novela slovenského spisovateľa Gejzu Vámoša Jazdecká legenda vyšla v roku 1932. Súdobá kritika i literárna história zhodnotili knihu ako neproblémové, oddychové intermezzo: v edičnej postupnosti sa Jazdecká legenda nachádza medzi dvomi najzávažnejšími dielami autora, románmi Atómy Boha a Odlomená haluz. Interpretácia Vámošovej novely umožnila autorovi štúdie sledovať premeny, ktorými prešiel žáner legendy v novšej slovenskej próze. Z pôvodného hagiografického kontextu sa transformoval na útvar ironicky a parodicky zhodnocujúci „nižšie“, pokleslejšie podoby ústnej slovesnosti. Jazdecká legenda je zároveň profesnou prózou, ktorá tematizuje skúsenosť s inštitúciou armády. Vámoš ňou protirečivo nadväzuje na svoje predchádzajúce dielo – „lekársky román“ Atómy Boha (1928), ako aj na niektoré tendencie v česko-slovenskej a európskej medzivojnovej literatúre.

The novelette of a Slovak writer Gejza Vámoš Jazdecká legenda (Legend on Riding) was published in 1932. Both contemporary critics as well as the historians of literature evaluated the book as a non problematic, relaxing intermezzo: from the aspect of editing sequence the author’s work Jazdecká legenda was published between two most important works of the author – novels Atómy Boha (The Atoms of God) and Odlomená haluz (Cut out Branch). In the interpretation of the novelette of Vámoš , the author of the study observes changes of the genre of legend in the modern Slovak prose. The former hagiographic context of the legend was transformed into a form of irony and parody, influenced also by “lower” forms of oral tradition. Jazdecká legenda is also a profession like prose, with such a theme as experiencing the institution of army. In this novelette Vámoš controversially follows his previous literary works – “a medical novel” Atómy Boha (1928), and some tendencies of Czecho-Slovak and European literature between two WWs.

Ako citovať / How to Cite:

ISO 690:
Barborík, V. 2005. Jazdecká legenda vo vývine Vámošovej prozaickej tvorby. In Slovenská literatúra, vol. 52, no.1, pp. 34-41. DOI: https://doi.org/-

APA:
Barborík, V. (2005). Jazdecká legenda vo vývine Vámošovej prozaickej tvorby. Slovenská literatúra, 52(1), 34-41. DOI: https://doi.org/-

Kľúčové slová / Keywords:

Práva / Rights:

Referencie: