Informácia o dokumente / Document Info
Späť / BackMýtus ako šifra národného (Jozef Gregor Tajovský: Náš Ježiško)

Myth As A Code of National Aspect (of Jozef Gregor Tajovský: Náš Ježiško)

Marcela Mikulová

Vydavateľ / Publisher:

ISSN

Rok, strany / Year, pages: 2005, 25-33

DOI: https://doi.org/-

Jazyk / Language: \/eng

Publikované / Published: 8. 10. 2018

Plný text / Full Text

Typ dokumentu / Type of Document:

Popis / Abstract:

Krátka poviedka Náš Ježiško patrí do tematického okruhu Tajovského zberateľstva a záujmu o národopis. Poviedku Náš Ježiško (1918) napísal Tajovský ako legionár na konci prvej svetovej vojny. Je to text s lyrickými reminiscenciami, ktorý nás prenáša časmi, keď rozprávač ako dieťa zažíva ohurujúce dojmy z vianočnej omše, vybavuje si vône kadidla, spevy pastierov, radosť všetkých zúčastnených nad narodením Ježiška. Po rokoch sa v chráme zavádzajú nové poriadky, reči (maďarskej) už ľudia nerozumejú, ba aj Ježiško je iný, lebo má čižmy s ostrohami. Mágiu ľudovej obradnosti tu autor spája so slovenským slovom, ktoré tu nadobúda sémantiku reprezentatívneho znaku. Prostredníctvom mýtu o narodení Krista Tajovský znázorňuje, ako jeho deštruovaním maďarizácia zasiahla národnú podstatu.

The short story Náš Ježiško (Our Baby Jesus) belongs to the Tajovský´s thematic cycle focused on ethnology and collectihg of folk artefacts. The short story Náš Ježiško (1918) was written by Tajovský as a legionary at the end of WWI . It is a lyrical reminiscence, accompanying us through times and periods, when a narrator as a child experiences amazing impressions from the Christmas Holy Mass, he thinks back on an odour of frankincense, songs of shepherds, joy of all who participate in the birth of Jesus. After many years new ceremonial orders come to the church, people do not understand a (Hungarian) language, even the baby Jesus is different, having boots on. Author connects a magic of folk ceremonies with a Slovak word, which represents semantics of representative sign. Through a myth about nativity of Christ Tajovský illustrates how much destructively Hungarisation damaged our national substance.

Ako citovať / How to Cite:

ISO 690:
Mikulová, M. 2005. Mýtus ako šifra národného (Jozef Gregor Tajovský: Náš Ježiško). In Slovenská literatúra, vol. 52, no.1, pp. 25-33. DOI: https://doi.org/-

APA:
Mikulová, M. (2005). Mýtus ako šifra národného (Jozef Gregor Tajovský: Náš Ježiško). Slovenská literatúra, 52(1), 25-33. DOI: https://doi.org/-

Kľúčové slová / Keywords:

Práva / Rights:

Referencie: