Informácia o dokumente / Document Info
Späť / BackS túžbou po ideáli (Svetozár Hurban Vajanský: Kotlín)

A Desire for An Ideal (Svetozár Hurban Vajanský: Kotlín)

Dana Kršáková

Vydavateľ / Publisher:

ISSN

Rok, strany / Year, pages: 2005, 14-24

DOI: https://doi.org/-

Jazyk / Language: \/eng

Publikované / Published: 8. 10. 2018

Plný text / Full Text

Typ dokumentu / Type of Document:

Popis / Abstract:

Román Kotlín (1901) od Svetozára Hurbana Vajanského (1847 – 1916) je autorovým posledným veľkým románom a svojím spôsobom završuje jeho románovú tvorbu z 80. a 90. rokov 19. storočia. Stojí na konci radu diel ako Suchá ratolesť (1884), Pustokvet (1893), Koreň a výhonky (1895 – 1896), pričom nadväzuje predovšetkým na prvý z nich, no so zreteľným ideovým prehodnotením. Kotlín bol Vajanského „historiografickou“ reakciou na aktuálne spoločenské dianie, na politické a národnostné problémy na Slovensku na konci 19. a začiatku 20. storočia. Ide o žánrovo a štýlovo heterogénny text, ktorý možno označiť prednostne za román politický, s rysmi politického pamfletu, román časový, zobrazujúci aktuálne problémy verejného života slovenskej spoločnosti, a tiež román kľúčový, ako „románový typ založený na efekte rozpoznania známych osobností pod maskou fiktívnych postáv“. Čitateľskú atraktívnosť mu mala dodať línia rodinného románu s príbehom lásky. Výraznou je secesná a dekadentná línia, zachytávajúca dobovú myšlienkovú atmosféru prelomu storočí. Hlavná postava Andrej Lutišič je dekadent myslením, cítením i spôsobom života, mladý starec z obdobia fin de siècle, predstaviteľ turgenevovského „zbytočného človeka“ a spielhagenovskej „problematickej povahy“. Napriek tomu, že dekadentná línia je nápadná, netreba zabúdať, že pri zobrazení dekadenta a atmosféry fin de siècle bola primárnym cieľom Vajanského pozícia anti-dekadencie. Základné autorovo gesto bolo pragmaticko-aktivistické a rozorvaní hrdinovia v ňom nemali žiadnu perspektívu. Z hodnotového hľadiska v románe najdlhšie pretrvala dokumentárna línia. Preto môže byť Kotlín nezámerným literárnym svedectvom o procesoch politickej, ekonomickej a spoločenskej modernizácie na Slovensku na prelome storočí, avšak aj to len s vedomím, že u Vajanského išlo o vytváranie ideálnej reality, o prenášanie ideálov do reálnych faktov.

The novel Kotlín (As a Melting Pot 1901) written by Svetozár Hurban Vajanský (1847 - 1916) is the last author’s large novel and it is also a final summary of his novels from the 80th betweenand 90th of the 19th c.. It is a last one in the sequence of Suchá ratolesť (The Dryed Offspring, 1884), Pustokvet (Howling Flower,1893), Koreň a výhonky (The Root and the Springs, 1895 – 1896). It was written mainly in connection with the first one but with clear ideological evaluation. Kotlín was Vajanský´s „historiographic“ respond to actual social course of life, his reaction to political and national problems in Slovakia in the end of the 19th and the beginning of the 20th c. From the aspect of genre and style it is a heterogeneous text, predominately political, with some features of rather political pamphlet, an over temporal novel, depicting actual problems from the public life of the Slovak society, and also a key novel, as a „type of the novel based on an effect of revealing known personalities under the masks of fictive characters“. The attractiveness of the novel for a reader also comes from a line of a family novel with a love story. Secession and decadent line describe the contemporary ideological atmosphere at the turn of centuries. A main character, Andrej Lutišič, is a typical decadent not just by his philosophy, feelings, ways of life, a young elderly man from the period of fin de siècle, a represent of Turgenev´s „useless man“ and Spielhagen´s „problematic nature“. In spite of the fact that the decadent line is striking, it should not been forgotten that a picture of a decadent as well as the atmosphere of fin de siècle was his primarily depicted from the position of anti-decadence. The fundamental gesture of the author was such that pragmatically-activistic and broken, unbalanced heroes of it have no perspective. From the aspect of values in the novel a documentary line persisted the longest time. Because of it Kotlín could be a literary testimony of processes of political and economic and social modernisation in Slovakia at the turn of centuries, of course, with regard to Vajanský´s effort to create an ideal reality, to transform ideals into real facts.

Ako citovať / How to Cite:

ISO 690:
Kršáková, D. 2005. S túžbou po ideáli (Svetozár Hurban Vajanský: Kotlín). In Slovenská literatúra, vol. 52, no.1, pp. 14-24. DOI: https://doi.org/-

APA:
Kršáková, D. (2005). S túžbou po ideáli (Svetozár Hurban Vajanský: Kotlín). Slovenská literatúra, 52(1), 14-24. DOI: https://doi.org/-

Kľúčové slová / Keywords:

Práva / Rights:

Referencie: