Informácia o dokumente / Document Info
Späť / BackObsah

Content

Vydavateľ / Publisher:

ISSN

Rok, strany / Year, pages: 2005, 0-0

Jazyk / Language: \/eng

Publikované / Published: 8. 10. 2018

Plný text / Full Text

Typ dokumentu / Type of Document:

Popis / Abstract:

ŠTÚDIE Peter Z a j a c, Básnik konca 3 Dana K r š á k o v á, S túžbou po ideáli (Svetozár Hurban Vajanský: Kotlín) 14 Marcela M i k u l o v á, Mýtus ako šifra národného (Jozef Gregor Tajovský: Náš Ježiško) 25 Vladimír B a r b o r í k, Jazdecká legenda vo vývine Vámošovej prozaickej tvorby 34 ROZHĽADY Zo Slovníka diel slovenskej literatúry 20. storočia (Jana K u z m í k o v á) 42 Zdenka S o j k o v á, Literární historik Jaroslav Vlček o nedoceněném Ľudovítu Štúrovi 46 Ľubica S o m o l a y o v á, Mystika ako inšpiračný zdroj mesianistickej poézie Sama Bohdana Hroboňa 57 DISKUSIA Adam B ž o c h, Miroslav Válek a poetika Studenej vojny 65 RECENZIE Řezníková, Lenka: Moderna & historismus. Historické reprezentace v proměnách literatury na přelomu devatenáctého a dvacátého století (Dana K r š á k o v á) 71 Vo svojich stupajach. Básnické dielo Ivana Štrpku a hodnotové kritériá (Ľubica S o m o l a y o v á) 74 Goszczyńska, Joanna: Mýtus o Jánošíkovi vo folklóre a slovenskej literatúre 19. storočia (Zuzana F e r u s o v á) 76 Maták, Eduard: Ján Botto – básnik a geodet (Magdaléna S e d l á č k o v á) 78

Articles Peter Z a j a c, A Poet of the End 3 Dana K r š á k o v á, A Desire for An Ideal (Svetozár Hurban Vajanský: Kotlín) 14 Marcela M i k u l o v á, Myth As A Code of National Aspect (of Jozef Gregor Tajovský: Náš Ježiško) 25 Vladimír B a r b o r í k, Rider’s Legend in the Development of Vámoš´s Prose Work 34 Views From the Dictionary of Slovak Literature of the 20th century (Jana K u z m í k o v á) 42 Zdenka S o j k o v á, A Historian of Literature Jaroslav Vlček about not Fully Recognized Ľudovít Štúr 46 Ľubica S o m o l a y o v á, Mystics As an Source of Inspiration of the Mesianic Poetry of Samo Bohdan Hroboň 57 Discussion Adam B ž o c h, Miroslav Válek and a Poetic of the Cold War 65 Reviews 71

Ako citovať / How to Cite:

ISO 690:

APA:

Kľúčové slová / Keywords:

Práva / Rights:

Referencie: