Informácia o dokumente / Document Info
Späť / BackCesta za „kúzlom nechceného“ (Peter Pišťanek: Mladý Dônč)

A Journey to „a Magic of Unwanted“ (Peter Pišťanek: Mladý Dônč)

René Bílik

Vydavateľ / Publisher:

ISSN

Rok, strany / Year, pages: 2005, 118-133

DOI: https://doi.org/--

Jazyk / Language:

Publikované / Published: 7. 1. 2019

Plný text / Full Text

Typ dokumentu / Type of Document:

Popis / Abstract:

Štúdia reflektuje jedno z reprezentatívnych diel slovenskej literárnej situácie prelomu osemdesiatych a deväťdesiatych rokov dvadsiateho storočia. Analýza a interpretácia prozaického súboru Mladý Dônč potvrdzuje, že v tomto prichádza generácia autorov – tridsiatnikov (Taragel, Pišťanek, Otčenáš) s tvorivým gestom, ktoré deštruuje významné vrstvy slovenskej literárnej tradície. V Pišťankovom prípade ide o parodické narúšanie tradičného vrchárskeho (idylického, pastierskeho) archetypu kumuláciou fyzických a mentálnych deformít postáv, o deštrukciu kanonizovanej predstavy o tradičnom slovenskom putovaní za prácou, nástrojom ktorej je prekódovanie motívu takejto cesty do podoby cesty za sexuálnou iniciáciou a deštrukciu socialisticko-realistického obrazu mesta a fabriky ako priestoru pokroku prostredníctvom modelovania ich hodnotovo „prevrátenej“ verzie. Prácou s tradičnou témou slovenskej literatúry – témou dediny, sa Peter Pišťanek začleňuje medzi takých autorov ako J. C. Hronský, ktorý do pastierskej idyly vpúšťa tragický prvok či B.S. Timrava, ktorej dedinské prózy obsahujú výrazný satirický tón. Pišťankovým nástrojom je drsná paródia.

The study reflects one of the representative works of Slovak literary situation at the turn of 80th and 90th of the 20th c. The analysis and interpretation of the prose collection Mladý Dônč (Young Dônč) confirms that a new generation of thirty-years old authors is coming on the scene (Taragel, Pišťanek, Otčenáš) with their creative gesture which means a destruction of important levels of Slovak literary tradition. In the case of Pišťanek it is a parodic destructing of a traditional up-hill runner (idyllic, shepherded) archetype by cumulating of physical and mental deformations of the characters, then also a destruction of a canon about traditional travelling to find a work. He uses as an instrument recoding of a motive of such a wandering for expressing a sexual initiation and destruction of socialistically- Realistic picture of a city and a factory as a space of progress modelling their value “perverted” version. Using a motive of work with a village as a traditional theme in the Slovak literature, Peter Pišťanek belongs to the line of the authors such as J. C. Hronský, who introduces a tragic element into the shepherded idyll, or B. S. Timrava, whose village prose sounds in a strong satiric tone. Pišťanek uses a parody.

Ako citovať / How to Cite:
ISO 690:
Bílik, R. 2005. Cesta za „kúzlom nechceného“ (Peter Pišťanek: Mladý Dônč). In Slovenská literatúra, vol. 52, no.2, pp. 118-133. DOI: https://doi.org/--

APA:
Bílik, R. (2005). Cesta za „kúzlom nechceného“ (Peter Pišťanek: Mladý Dônč). Slovenská literatúra, 52(2), 118-133. DOI: https://doi.org/--

Kľúčové slová / Keywords:

Práva / Rights:

Referencie: