Informácia o dokumente / Document Info
Späť / BackPonory a morality (Ján Johanides: Súkromie)

Probes and Moralities (Ján Johanides: Súkromie)

Pavel Matejovič

Vydavateľ / Publisher:

ISSN

Rok, strany / Year, pages: 2005, 81-94

DOI: https://doi.org/--

Jazyk / Language:

Publikované / Published: 7. 1. 2019

Plný text / Full Text

Typ dokumentu / Type of Document:

Popis / Abstract:

Štúdia Ponory a morality je interpretáciou Johanidesovej zbierky noviel pod názvom Súkromie, ktorá vyšla v roku 1963. Spolu so Slobodovým románom Narcis patrí medzi najdiskutovanejšie diela šesťdesiatych rokov. Johanidesova kniha sa stala na pozadí dobových súvislostí (zmena politických pomerov po roku 1956, opustenie kánonu socialistického realizmu päťdesiatych rokov) symptomatickým a reprezentatívnym opusom – premietajú sa v nej názory, nové estetické a filozofické koncepcie, ktoré sa vtedajšia mladá prozaická generácia snažila uchopiť prostredníctvom individuálneho tvorivého gesta. Viacerí kritici sa ju snažili usúvzťažniť s modernými filozofickými a literárnymi trendmi (najmä existencializmus a francúzsky nový román). Z formálneho a žánrového hľadiska Johanides experimentuje so sujetom a rozprávačskými perspektívami. Autor na konkrétnom textovom materiáli ukazuje ako Johanides mení jednotlivé naratívne stratégie, variuje pozíciu rozprávača a modeluje literárny priestor a čas. Pri interpretačných rozboroch sa opiera o teoretické východiská P. Ricoeura, M. Bachtina, J. Derridu, D. Hodrovej a N. Krausovej. Autor v závere štúdie konštatuje, že nad formálno-štylistickou rozmanitosťou Johanidesových próz sa klenie dominantná tematicko-ideová línia s moralizujúcimi a psychologicko-terapeutickými ašpiráciami.

The study Probes and Moralities is an interpretation of the collection of novelettes called Súkromie (The Privacy) written by Johanides. It was published in 1963. The same way as the novel Narcis (Narcissus) written by Sloboda it belongs to the most discussed books in the 60th. The book of Johanides became in the scene of contemporary relations (political changes after 1956, giving up of the canon of the Socialist Realism of the 50th ), an symptomatic and representative opus. There are opinions, new aesthetic and philosophical concepts popular in new generation of prose authors; they try to express them through an individual creative gesture. Many critics try to make connections between these literary works and modern philosophical and literary trends (mainly with Existentialism and French new novel). From the point of form and genre Johanides does experiments with the plot and narrative strategies, he creates variants of the narrator’s position and he models a literary space and time. His interpretations are rooted in the theoretical concepts of P. Ricoeur, M. Bachtin, J. Derrida, D. Hodrová and N. Krausová. In the end of his study the author states that there is a dominant thematically ideological line over the formally stylistic variety of the prose of Johanides, which carries moral and psychological core.

Ako citovať / How to Cite:
ISO 690:
Matejovič, P. 2005. Ponory a morality (Ján Johanides: Súkromie). In Slovenská literatúra, vol. 52, no.2, pp. 81-94. DOI: https://doi.org/--

APA:
Matejovič, P. (2005). Ponory a morality (Ján Johanides: Súkromie). Slovenská literatúra, 52(2), 81-94. DOI: https://doi.org/--

Kľúčové slová / Keywords:

Práva / Rights:

Referencie: