Informácia o dokumente / Document Info
Späť / BackObsah

Content

Vydavateľ / Publisher:

ISSN

Rok, strany / Year, pages: 2005, 0-0

Jazyk / Language:

Publikované / Published: 26. 2. 2019

Plný text / Full Text

Typ dokumentu / Type of Document:

Popis / Abstract:

ŠTÚDIE Pavel M a t e j o v i č, Ponory a morality (Ján Johanides: Súkromie) 81 Zora P r u š k o v á, „Napísať nehorázne krásnu vetu“ (Rudolf Sloboda: Uhorský rok) 95 Vladimír B a r b o r í k, Pokus o životnú alternatívu: daň zo sekularizácie (Dušan Kužel: Lampa) 104 René B í l i k, Cesta za „kúzlom nechceného“ (Peter Pišťanek: Mladý Dônč) 118 ROZHĽADY Andrea L o b o v á, Fenomén emancipácie v románe Hany Gregorovej Vlny duše 134 KRONIKA Od Eliáša (proroka) po Eliáša (literárneho vedca)? (Jozef M i n á r i k) 146 RECENZIE Problemy tożsamości kulturowej w krajach słowiańskich (Jej formy i przemiany) (Peter K á š a) 152 Winkler, Tomáš: Jozef Škultéty. Svedok čias minulých (Dana K r š á k o v á) 154 Baroko v Itálii– baroko v Čechách. Setkávání osobností, idejí a uměleckých forem (Marie Š k a r p o v á) 156

Articles Pavel M a t e j o v i č, Probes and Moralities (Ján Johanides: Súkromie) 81 Zora P r u š k o v á, „To Write a Tremendously Beautiful Sentence“ (Rudolf Sloboda: Uhorský rok) 95 Vladimír B a r b o r í k, An Attempt at a Life Alternative: Price for Secularisation (Dušan Kužel: Lampa) 104 René B í l i k, A Journey to „a Magic of Unwanted“ (Peter Pišťanek: Mladý Dônč ) 118 Views Andrea L o b o v á, A Phenomenon of Emancipation in the Novel of Hana Gregorová: Vlny duše 134 Chronicle 146 Review 152

Ako citovať / How to Cite:
ISO 690:

APA:

Kľúčové slová / Keywords:

Práva / Rights:

Referencie: