Informácia o dokumente / Document Info
Späť / BackK publicistickej genéze krátkej prózy Mila Urbana z druhej polovice dvadsiatych rokov

The Origination of the Short Stories by Milo Urban from the 20s Published in Journals and Newspapers

Adela Žilková

Vydavateľ / Publisher:

ISSN

Rok, strany / Year, pages: 2006, 423-438

DOI: https://doi.org/--

Jazyk / Language: slo

Publikované / Published: 8. 1. 2019

Plný text / Full Text

Typ dokumentu / Type of Document:

Popis / Abstract:

Štúdia sa zaoberá krátkou prózou Mila Urbana z druhej polovice dvadsiatych rokov dvadsiateho storočia, z ktorej časť vyšla v zbierke Z tichého frontu (1932). Autorka ukazuje, ako časopisecká a novinová genéza týchto próz ovplyvnila ich výslednú podobu. Východiskom štúdie bol materiálový výskum a interpretácia krátkej prózy Mila Urbana publikovanej v časopisoch a novinách Slovák, Slovenský denník a Slovenská politika v druhej polovici dvadsiatych rokov. Z textov publikovaných v zbierke Z tichého frontu bol viac-menej vylúčený bezprostredný vplyv dobovej sociálnej skutočnosti. Na pozadí obrazu sociálneho položenia vrchárov Urban prednostne rieši kalváriu osobného vyrovnávania sa s ťažkým údelom. Toto posolstvo autor potvrdzuje alegorizovaným obrazom morálneho príkazu povinnosti žiť, ktorú uľahčuje moment spolupatričnosti, zdieľaného údelu a vedomia o ponížených, ktorí budú povýšení. Urban proti relativizmu a nepravým hodnotám kategorickejšie ako predtým stavia elementárne, autentickým kresťanstvom dotované postoje obyčajného človeka. Pravdepodobne i vzhľadom na adresáta zvýraznil modelovosť sujetu – do štruktúry novely zapojil žánrové prvky rozprávky, kalendárovej prózy či sentimentálneho čítania, známe širokej vrstve čitateľov. Komplikovaná hra významov sa v tejto fáze autorovej tvorby vytrácala a zamenila ju jednoznačnejšie formulovaná idea, autorské posolstvo. Tu už viac ako o analýzu ľudských vzťahov v existenčných situáciách ide o naplnenie etického hodnotového ideálu rozprávača. Obsah hodnotovej hierarchie rozprávača alebo kladných postáv je zhodný so zásadami kresťanského étosu. Človek je tu súčasťou kolektívu a má zmysel predovšetkým ako mravná bytosť, pričom pravidlá tejto mravnosti sú odvodené z kolektívnej tradície, čím sa druhá zbierka v porovnaní s prvou viac zbližuje s realistickou prózou. Autor pritom zároveň vychádza z téz, v ktorých sa stretáva kresťanský étos s mýtom zeme, predstavou pretrvávajúceho prirodzeného života, či ideami unanimizmu (splynutie jednotlivca s kolektívnou dušou).

This study deals with short stories by the Slovak writer Milo Urban from the second half of the 20th century, part of which was published in the collection Z ticheho frontu (1932). The author of the study shows that the structure of these works was influenced by the fact that they were originally published in newspapers and journals. The base of the study is the interpretation of Urban’s short stories published in journals and papers Slovak, Slovensky dennik a Slovenska politika in the second half of the 20s of the 20th century. On the background of social position of mountain dwellers Urban deals with their personal balancing with difficult fate. Urban places elementary views of an ordinary man coming out from authentic Christianity against relativism and wrong values. Regarding the recipient the writer emphasized model sujet and he included the elemnts of a fairy-tale, calendar prose and sentimental prose well-known to wide group of readers. A complicated semantics was replaced by unambiguous message. A man in this prose is a part of village society and is first of all a moral being. The author comes out from the theses in which meet ideas of Christianity with the idea of myth of soil, and the idea of unanimism (fusion of an individual with collective soul).

Ako citovať / How to Cite:
ISO 690:
Žilková, A. 2006. K publicistickej genéze krátkej prózy Mila Urbana z druhej polovice dvadsiatych rokov . In Slovenská literatúra, vol. 53, no.6, pp. 423-438. DOI: https://doi.org/--

APA:
Žilková, A. (2006). K publicistickej genéze krátkej prózy Mila Urbana z druhej polovice dvadsiatych rokov . Slovenská literatúra, 53(6), 423-438. DOI: https://doi.org/--

Kľúčové slová / Keywords:

A SHORT STORY, THE 20S OF THE 20TH CENTURY, JOURNALS AND NEWSPAPERS, NARRATION

Práva / Rights:

Referencie: