Informácia o dokumente / Document Info
Späť / BackDobrodružstvá z dejín ako hra s konvenciami

Adventures from history as a game with conventions

René Bílik

Vydavateľ / Publisher:

ISSN

Rok, strany / Year, pages: 2007, 161-178

DOI: https://doi.org/--

Jazyk / Language: slo

Publikované / Published: 9. 1. 2019

Plný text / Full Text

Typ dokumentu / Type of Document:

Popis / Abstract:

Cieľom prítomnej štúdie je ukázať, ako literárne texty, označované ako texty populárnej literatúry, koncentrujú v sebe základné autorsko – recepčné konvencie, z ktorých vyrastá elementárna skúsenosť čitateľa s dielom. Čítali sme základné dielo slovenskej populárnej literatúry medzivojnového obdobia, román Čachtická pani od Jozefa Nižnánskeho. Metodologickým východiskom bola pre nás interpretácia textu, orientovaná na odkrývanie jeho archetypálneho a intertextového podložia. Inšpiračným zdrojom boli práce N. Fryea, a F.Mika o možnosti a potrebe archetypálneho čítania textu a práce U. Eca, a P. Libu o štruktúre populárnej literatúry a masovej kultúry. Výsledkom štúdie sú zistenia o archetypálnom podloží Nižnánskeho románu, predovšetkým mytologicko – rozprávkovom, resp. o intertextovom odkazovaní tejto práce na najstaršie verzie mýtov o hľadaní večnej mladosti a večného života a mýtov o hľadaní sociálnej spravodlivosti vo verzii, referujúcej na domáci mýtus o Jánošíkovi. Súčasne sme odkryli žánrovú podstatu románu ako románu dobrodružného. V prítomnej štúdii ide o nové prečítanie starého románu, ktorý je v slovenskom literárnovednom kontexte takýmto spôsobom čítaný po prvý raz. Odkrytie jeho intertextových väzieb je prvým konkrétnym výsledkom štúdie, druhým je explikovanie ako dobrodružného románu z minulosti a vyradenie z rámcov historického románu a tretím potvrdenie možností populárnej literatúry byť „školou čítania“, vzhľadom na svoju štruktúru, ktorá vzniká ako autorsko-čitateľská hra s konvenciami.

This article seeks to show how a text categorised as part of popular culture bears in a concentrated form the elementary authorial – perceptional conventions on which a reader’s basic experience with a text is based. We read one of the key works of Slovak interwar popular literature: Jozef Nižnánský’s novel Čachtická pani. Our methodological point of departure was the interpretation of literary texts which focuses on their archetypal and inter-textual bases. We drew from the work of Frye and Miko about the possibility and indeed necessity of reading a literary text from an archetypal perspective; and the work of Eco and Liba about the structure of popular literature and mass culture. The article sheds light on the archetypal underpinning of Nižnánský’s novel, which is mainly that of mythological and fairy tales; and on the inter-textual references within this work to the oldest versions of myths about the search for eternal youth and eternal life, and myths about the search for social justice in a variant pointing to the legend of Janošík. At the same time we show that the genre basis of the novel is that of the adventure novel. The current article represents in the Slovak literary context a completely new analytical reading of this interwar text. In our study we: uncover the novel’s inter-textual connections; argue that from a genre point of view it is an adventure novel from history, and not a historical novel; and show that popular literature can serve as a “school of reading” given its structure which is created as a game with conventions between the author and the reader.

Ako citovať / How to Cite:
ISO 690:
Bílik, R. 2007. Dobrodružstvá z dejín ako hra s konvenciami . In Slovenská literatúra, vol. 54, no.3, pp. 161-178. DOI: https://doi.org/--

APA:
Bílik, R. (2007). Dobrodružstvá z dejín ako hra s konvenciami . Slovenská literatúra, 54(3), 161-178. DOI: https://doi.org/--

Kľúčové slová / Keywords:

ARCHETYPE, CULTURAL MEMORY, AUTHOR – READER CONVENTIONS, POPULAR STRUCTURE, ADVENTURE NOVEL, HISTORICAL GENRE

Práva / Rights:

Referencie: