Informácia o dokumente / Document Info
Späť / BackFormuly v literárnych rozprávkach

Formula in Literary Tales

Jana Pácalová

Vydavateľ / Publisher:

ISSN

Rok, strany / Year, pages: 2007, 81-103

DOI: https://doi.org/--

Jazyk / Language: slo

Publikované / Published: 9. 1. 2019

Plný text / Full Text

Typ dokumentu / Type of Document:

Popis / Abstract:

Zámerom predkladanej štúdie je na pozadí štylistických a funkčných charakteristík v realizácii úvodných a záverečných formúl v literárnych rozprávkach 19. storočia poukázať na tie znaky tohto kompozičného prostriedku, ktoré možno hodnotiť ako špecifické pre literárne rozprávky uvedeného obdobia. Analyzovali sme úvodné a záverečné formuly v rozprávkach z troch zbierok publikovaných v 19. storočí: Slovenských povestí Jána Francisciho (1845), Slovenských povestí Augustína Horislava Škultétyho a Pavla Dobšinského (1858 – 1861) a Prostonárodných slovenských povestí Pavla Dobšinského (1880 – 1883), pričom pri ich štylisticko-funkčnej analýze sme prihliadali na spôsob stvárnenia formúl vo folklórnej próze (prameň: tzv. Wollmanov súpis slovenských ľudových rozprávok). Z realizovanej komparatívnej analýzy vyplýva, že formuly v literárnych rozprávkach sa líšia od formúl vo folklórnych rozprávkach líšia vyšším stupňom štylizovanosti, napĺňaním formálneho rámca formuly novým, originálnym obsahom, rozšírením a posunom funkčnosti formuly (formula ako básnická dekorácia, folkloristický artefakt). Aj v rámci jednotlivých zbierok sme zaznamenali rozdiely, a to na úrovni štylistického a funkčného stvárnenia formúl, ako aj žánrového vymedzenia. Tieto rozdiely súvisia s rozsahom zbierok, ich žánrovou skladbou, spôsobom literárnej genézy textov a cieľmi, ktoré redaktori zbierok sledovali. Kým napr. Francisciho zbierka odráža rovnaké žánrové zastúpenie formúl, aké nachádzame vo folklórnych rozprávkach, Dobšinského zbierka ilustruje širokú škálu formulotvorných postupov. Najzaujímavejšie sú rétorické formuly, na ktorých možno najmarkantnejšie demonštrovať rozdiely medzi folklórnym a literárnym spôsobom rámcovania rozprávok. Analýza formúl 1. odhalila skutočnosti, ktoré poskytujú hodnotné informácie k literárnej genéze rozprávok, 2. ukázala, že spôsob rámcovania rozprávok, ktorý sa u nás reflektuje ako tradičný folklórny, je výsledkom redakčnej praxe romantikov.

The intention of the study is in the background of stylistic and functional characteristics in realisation of captions and closings in the literary tales of the 19th c. to point out those features of the compositional mean that we could evaluate as specific for literary tales of the mentioned period. We analysed captions and closings in the tales of three collections of tales published in the 19th c.: Slovenské povesti Jána Francisciho (Slovak Fables by Ján Francisci, 1845), Slovenské povesti Augustína Horislava Škultétyho and Pavla Dobšinského (Slovak Fables by Augustín Horislav Škultéty and Pavol Dobšinský,1858 – 1861) a Prostonárodných slovenských povestí Pavla Dobšinského (Folk Slovak Fables by Pavol Dobšinský, 1880 – 1883). In stylistically functional analysis we regarded the way how the formula were presented in the folk proses (resource: so called Wolman’s catalogue of folk tales). The realised comparative analysis results in information that formulas in the literary tales differ from the formulas in the folk tales by higher degree of stylization filling the formal frame of a formula with new original content, increasing and advancing functionality of a formula (formula as a poetic decoration, folk artefact). Also within particular collection we recorded differences in the stylistic level and functional presentation as well as generic determination. These differences concern extension of the collection, their generic content, way of literary genesis of texts and goals followed by their editors. While e.g. Francisci´s collection reflects generic representation of the formula the same as we can find in the folk tales, Dopbšinský´s collection illustrates a wide scale of formulae creational methods. Rhetoric formula are the most interesting, as in their cases it is possible to demonstrate very clearly differences between folk and literary way of framing the tales. Analysis of the formula 1/ revealed facts that providing valuable information concerning literary genesis of tales, 2/ showed that a way of framing the tales reflected in our cultural context as traditional folk one is a result of redaction of the Romanticists.

Ako citovať / How to Cite:
ISO 690:
Pácalová, J. 2007. Formuly v literárnych rozprávkach . In Slovenská literatúra, vol. 54, no.2, pp. 81-103. DOI: https://doi.org/--

APA:
Pácalová, J. (2007). Formuly v literárnych rozprávkach . Slovenská literatúra, 54(2), 81-103. DOI: https://doi.org/--

Kľúčové slová / Keywords:

LITERARY TALE, FOLK TALE, FORMULA, STYLE

Práva / Rights:

Referencie: