Informácia o dokumente / Document Info
Späť / BackAko citovať / How to Cite:
ISO 690:
Taranenková, I. 2007. Modrý vrch: výlet za hranice poézie s prínosom spontánnej tvorivosti (Ivan Štrpka: Modrý vrch) . In Slovenská literatúra, vol. 54, no.1, pp. 27-40. DOI: https://doi.org/-

APA:
Taranenková, I. (2007). Modrý vrch: výlet za hranice poézie s prínosom spontánnej tvorivosti (Ivan Štrpka: Modrý vrch) . Slovenská literatúra, 54(1), 27-40. DOI: https://doi.org/-

Modrý vrch: výlet za hranice poézie s prínosom spontánnej tvorivosti (Ivan Štrpka: Modrý vrch)

Blue Mount: A Trip beyond Poetry with a Contribution to Spontaneous Creativity (Ivan Štrpka: Modrý vrch /The Blue Mount/)

Ivana Taranenková

Vydavateľ / Publisher:

ISBN:

Rok, strany / Year, pages: 2007, 27-40

DOI: https://doi.org/-

Jazyk / Language:

Publikované / Published: 8. 10. 2018

Typ dokumentu / Type of Document:

Popis / Abstract:

Predkladaná štúdia, ktorá je súčasťou kolektívneho projektu venovanému kľúčovým dielam slovenskej literatúry 20. storočia, sa zaoberá interpretáciou knihy Ivana Štrpku Modrý vrch. Ide o zbierku piesňových textov, ktoré vznikli ako výsledok spolupráce tohto autora s popredným predstaviteľom slovenskej rockovej hudby Dežom Ursínym v období, kedy bol z oficiálneho literárneho života vylúčený. Štúdia v úvode rekapituluje diskusiu o možnostiach prelínania umenia a populárnej kultúry, ktoré kniha vyvolala. Zároveň uvádza aj kontext rockovej hudby, do ktorého sa Štrpkova tvorba dostala. Upozorňuje, že texty prítomné v Modrom vrchu sa môžu právom pokladať za suverénne básne. Spolupráca I. Štrpku predstavuje naplnenie jeho princípov tvorby, nie ich narušenie alebo automatické aplikovanie. Štúdia sa okrem toho sústreďuje aj na kontext slovenskej poézie od začiatku šesťdesiatych rokov. Nachádza filiácie poetiky textov Modrého vrchu s prejavmi umeleckých neoavantgárd, čo ich usúvzťažňuje so Štrpkovým účinkovaním v literárnej skupine Osamelí bežci hlásajúcou požiadavku otvorenosti umenia do života. Tematická a motivická interpretácia textov Modrého vrchu sleduje súvislosti s poetikou Ivana Štrpku prítomnou v jeho básnických zbierkach. V knihe Modrý vrch sú prítomné dve polohy vzťahu lyrického subjektu ku svetu. V prvých troch cykloch knihy prevažuje utopistický charakter básní Modrého vrchu, tematizácia situácie nového začiatku. Ich ústrednou témou je rekonštrukcia celku, plnosti ľudského bytia a sveta, obnovenie prirodzenosti človeka. Prevažuje tu principiálna dôvera a otvorenosť voči svetu, hedonizmus a prézentizmus. Tento postoj sa prenáša i na jazyk básní. Prístup lyrického subjektu k svetu je zvýrazňovaný ostrou senzualitou. V tejto časti knihy sa výrazne uplatňuje ústredný motív Štrpkovej poézie – dieťa, detstvo. Dopĺňa ho ďalší frekventovaný motív – motív vody. V druhej časti sa harmonický vzťah ku svetu narúša a komplikuje, množia sa momenty nesúladu, životnej problémovosti. Na týchto miestach sa Štrpkove výrazové prostriedky a obraznosť modifikuje. Nachádzajú sa tu nielen súvislosti s podobami slovenskej lyriky sedemdesiatych rokov, ktorú charakterizoval príklon k všednosti a civilizmu ale aj súvislosti s poéziou M. Válka . Básne Modrého vrchu sú dôkazom, že tvorivá spolupráca s D. Ursínym sa stala pre I. Štrpku príležitosťou na obohatenie vlastnej poézie o nové rozmery. Verše obsiahnuté v tejto knihe pôsobia presvedčivejšie ako mnohé básne obsiahnuté v jeho pôvodných zbierkach poézie.

The study is a part of the collective project dedicated to the key 20th c. Slovak literary works. It deals with interpretation of the book of Ivan Štrpka Modrý vrch (The Blue Mount). It is a collection of song lyrics written in co-operation with the chief representative of Slovak rock music Dežo Ursíny during the time when Štrpka was excluded from the official literary life. The study is a recapitulation of a discussion about possibilities in overlapping arts and pop- culture. This discussion started with this book. The study also deals with the context of the rock music in which the Štrpka´s book was operating. It shows that the texts from the Modrý vrch (The Blue Mount) can bear the criteria of poetry. The co-operation with I. Štrpka means fulfilment the principles of his work; it does not mean breaking them or applying of them automatically. The study is focused on the context of Slovak poetry from the beginning of 60-tieth. It reveals filiations of poetics of the texts of Modrý vrch (The Blue Mount) with the expression of artistic neo-avant-gardes that is connected with Štrpka´s work in the literary group Osamelí bežci (Lonely Runners) proclaiming art opened toward life. Interpretation of themes and motives in the texts of Modrý vrch (The Blue Mount) searches connections with the poetics of Ivan Štrpka presented in his collections of poems. In the book Modrý vrch (The Blue Mount) there are two positions of lyrical subject and the relationship to world presented. In the first three cycles of the book utopian character of poems of the Modrý vrch (The Blue Mount) prevails, as well as thematization of situation of new beginning. The key theme is a reconstruction of the wholeness, fullness and satisfaction of human existence and world, restoration of nature of a man. The principal trust and openness toward world prevails as well as hedonism and presentism. This attitude influences also a language of the poems. The attempt of the lyrical subject toward the world is stressed by strong sensibility. The central motive of Štrpka´s poetry – a child and childhood – is remarkably presented in this part of the book. It is completed by a frequent motive of water. In the second part harmonic relationship to world is broken and complicated. There are more and more moments of disharmony and problems in the life. Štrpka´s means of expression and his figurativeness are modified. There are relations with the character of the lyrical poetry of the 70-tieth characterised by inclination to dailiness and civilian poetry and also some connections with the poetry of M.Válek The poems from Modrý vrch (The Blue Mount) prove that creative co-operation with D. Ursíny was a possibility for I. Štrpka to enrich his own poetry in new dimensions. The verses included in his book are more powerful than many of his poems from his previous collections of poems.

Kľúčové slová / Keywords:

SONG LYRICS, POP-CULTURE, ARTISTIC NEO-AVANT-GARDE, RESTORING OF FULLNESS OF HUMAN EXISTENCE AND WORLD, MOTIVE OF CHILDHOOD AND MOTIVE OF WATER

Plný text / Full Text

Práva / Rights:

Referencie: