Informácia o dokumente / Document Info
Späť / BackKompozícia detektívky. Návratný pohyb vpred

Composition of a Detective Story. Reverse Movement Forward

Tomáš Horváth

Vydavateľ / Publisher:

ISSN

Rok, strany / Year, pages: 2008, 27-57

DOI: https://doi.org/--

Jazyk / Language:

Publikované / Published: 23. 4. 2019

Plný text / Full Text

Typ dokumentu / Type of Document:

Popis / Abstract:

Fabulačno–kompozičná rovina v detektívnom žánri je dominantou, ktorá ovláda ostatné zložky štruktúry a zaisťuje jej súdržnosť. Stanko Lasić túto kompozíciu detektívky (a širšie aj kriminálneho žánru) charakterizuje ako lineárno-zvratnú. Východiskovým bodom narácie je narušenie naratívnej rovnováhy, ktorým je motív tajomstva (záhadný zločin, zväčša vražda s utajeným páchateľom) a v následnom naratívnom bloku pátrania sú motívy organizované špecifickým spôsobom – počas pátrania vychádzajú na povrch nové fakty (čo je lineárny pohyb narácie vpred), týkajúce sa však chýbajúcej udalosti, ktorá sa odohrala v minulosti (čo je zasa retrospektívny pohyb vzad). Jeden motív v rámci segmentu pátrania je teda simultánne účastný aj v perspektívnom, aj v retrospektívnom pohybe, má dva protismerné vektory. Usporadujúca aktivita sujetu (plot) prevracia chronologicko-kauzálny sled motívov fabuly (story) postupom inverzie: najskôr distribuuje dôsledky, výsledok vražedného aktu (tajomný zločin) a až napokon – v scéne riešenia – príčiny, „minulosť“ zločinu. Detektívka rozpráva príbeh rekonštrukcie iného príbehu – príbeh vyšetrovania (čo je sujet) príbehu vraždy (fabuly). Sujet detektívky je hľadaním fabuly zločinu a v bloku riešenia je na túto fabulu (v rezumujúcom podaní) napokon transformovaný. Začiatok príbehu vyšetrovania je zároveň koncom príbehu vraždy.

The story level of composition in the detective genre is dominant. It dominates over other elements in the structure and keeps coherence of it. Stanko Lasić characterises that composition of a detective story (and also criminal genre) as linearly-reflexive. The starting point of narration is breaking the narrative balance, which is based on a motive of secrecy (mysterious crime, mostly murder with unknown criminal) and in the following block of searching the motives are organised in a specific way – during investigation new facts are revealed (that is the linear narrative movement forward). The revealed facts concern an event from past (that means retrospective movement back). One motive within a segment of investigation is simultaneously participating also in both perspective and retrospective movement; that means it contains two contrary vectors. Arranging activity of plot reverses chronologically causal order of motives in the story through inversion: first it distributes consequences, the result of a murdering act (mysterious crime) and only then – in the scene of solution – the causes, “past“ of the crime. Detective story is based on another story – the reconstruction of that story. It is a story of investigation (that is the story) of the story of murdering (plot). The story board of the detective story is searching of the plot of the crime and in the bock of solution it is transformed into that plot (in a summary of the acts and events). The beginning of the story of investigation is at the same time the end of the story of murdering.

Ako citovať / How to Cite:
ISO 690:
Horváth, T. 2008. Kompozícia detektívky. Návratný pohyb vpred . In Slovenská literatúra, vol. 55, no.1, pp. 27-57. DOI: https://doi.org/--

APA:
Horváth, T. (2008). Kompozícia detektívky. Návratný pohyb vpred . Slovenská literatúra, 55(1), 27-57. DOI: https://doi.org/--

Kľúčové slová / Keywords:

DETECTIVE GENRE, LINEARLY-REFLEXIVE COMPOSITION, SECRECY, NARRATION, SYNTAGMIC AXIS

Práva / Rights:

Referencie: