Informácia o dokumente / Document Info
Späť / BackJán Rob Poničan (Som, myslím, cítim, milujem všetko, len temno nenávidím)

Ján Rob Poničan (I am, I think, I feel, I love everything, but darkness I hate)

Michal Habaj

Vydavateľ / Publisher:

ISSN

Rok, strany / Year, pages: 2008, 261-274

DOI: https://doi.org/--

Jazyk / Language: slo

Publikované / Published: 11. 1. 2019

Plný text / Full Text

Typ dokumentu / Type of Document:

Popis / Abstract:

Cieľom štúdie je určiť typologické koordináty debutovej básnickej zbierky Jána Poničana a sledovať realizácie a transformácie sémantického gesta v závislosti od slohovo-smerovej identity, resp. na základe kríženia rôznych identít. Debutová zbierka Jána Poničana Som, myslím, cítim, milujem všetko, len temno nenávidím vychádzajúca v roku 1923 syntetizuje poetiky viacerých európskych avantgardných a modernistických smerov. Eklektický charakter zbierky, ale tiež dva základné tematické okruhy Poničanovej poézie, ktorými sú „boj“ a „láska“ zjednocuje „revolučno-romantické“ gesto, špecifikujúce svoje estetické, noetické a ideologické kvality v závislosti od transformácii typologických. Vplyvy novoromantizmu, dekadencie, symbolizmu, anarchizmu, vitalizmu, expresionizmu, kubofuturizmu, unanimizmu a proletárskej poézie sú neraz realizované v štýlovo čistej podobe, častejšie v presahoch, s výraznou tendenciou ku spájaniu, kríženiu a kombinovaniu rôznych kódov a poetík. Poničanova debutová zbierka je tak esteticky i ideovo značne roztriešteným, ale vo svojej revolte i koherentným výrazom komplikovaného a mnoho vrstevnatého kaleidoskopu európskej kultúry od konca 19. storočia až po dvadsiate roky storočia dvadsiateho. Prínos štúdie nachádzame predovšetkým v problematizovaní konvenčne zjednodušujúceho obrazu Jána Poničana ako básnika proletárskej ideológie a v poukázaní na rôznorodosť a komplikovanosť typologicko-slohovej identity Poničanovej debutovej básnickej zbierky.

The aim of the study is to determine typological coordinates of the debut written by Ján Rob Poničan and to follow realizations and transformations of semantic gesture in dependence on identity determined by style and literary movement, respectively on the basis of crossing different identities. Ján Poničan’s debut Som, myslím, cítim, milujem všetko, len temno nenávidím (I am, I feel, I love everything but darkness I hate, 1923) synthesizes poetics of several European Anvat-Gardes and modernistic movements. Eclectic character of the collection, and also two basic thematic cycles of the Poničans´s poetry - “fight“ and “love“ unite “revolutionary-romantic “ gesture determining aesthetic, noetic and ideological qualities in dependence on transformation of the typological ones. Influences of New-Romaticism, Decadence, Symbolism, Anarchism, Vitalism, Expressionism, Cubism and Futurism, Un-animism and proletarian poetry are many times realized in stylistically pure form, more often overlapping with significant tendency to connect, cross and combine different codes and poetics. Poničan´s debut seems aesthetically and ideologically quite destructed, but in terms of revolt also coherent expression as well as kaleidoscope of European culture from the end of 19th c. to the 20- ties of the 20th c. with many layers. Contribution of the study is mainly based on questioning the problem of the simplified conventional picture presenting Ján Poničan as a poet of proletarian ideology. Contrary to that it reveals variety and complicacy of typologically stylistic identity of Poničan´s debut.

Ako citovať / How to Cite:
ISO 690:
Habaj, M. 2008. Ján Rob Poničan (Som, myslím, cítim, milujem všetko, len temno nenávidím). In Slovenská literatúra, vol. 55, no.4, pp. 261-274. DOI: https://doi.org/--

APA:
Habaj, M. (2008). Ján Rob Poničan (Som, myslím, cítim, milujem všetko, len temno nenávidím). Slovenská literatúra, 55(4), 261-274. DOI: https://doi.org/--

Kľúčové slová / Keywords:

ECLECTICISM, MODERNISM, AVANT-GARDE

Práva / Rights:

Referencie: