Informácia o dokumente / Document Info
Späť / BackTransformácia autobiografie a populárnej literatúry v Jesenského románovom koncepte – 2. časť

Transformation of Autobiography and Popular Literature in Jesenský´s Concept of the Novel – 2nd Part

Marcela Mikulová

Vydavateľ / Publisher:

ISSN

Rok, strany / Year, pages: 2008, 229-260

DOI: https://doi.org/--

Jazyk / Language: slo

Publikované / Published: 11. 1. 2019

Plný text / Full Text

Typ dokumentu / Type of Document:

Popis / Abstract:

Román Janka Jesenského Demokrati (I. zv. 1924, II. zv. 1938) bol doteraz interpretovaný ako politický román. V práci sme chceli dokázať, že ide o skrytú autobiografiu (kryptotext), ktorej vnútorný obsah určuje smútok a melanchólia. Tieto emocionálne stavy tvoria pre autora impulz k spracovaniu témy, ktorá v ňom dozrievala ako podlžnosť voči sebe i svojím rodičom. Vnútornou motiváciou napísania Demokratov bolo „vyrozprávanie sa“ z traumy zo smrti otca a jej príčin, ktoré boli politického charakteru. Táto téma, ku ktorej otvorili prístup až dokumentárne svedectvá pamätníkov a spisovateľova korešpondencia, je distribuovaná do viacerých postáv, predovšetkým advokáta dr. Landíka, ale aj politika Petroviča či bankára Rozvalida. Bohaté skúsenosti autora s vysokou politikou mu poskytli dostatočný materiál na satiricko-kritické zobrazenie tohto prostredia, čo malo aj značný čitateľský úspech. Autorský zámer však nesmeruje ku kritickej korekcii dobových mravov, ale spočíva v hľadaní tradične osnovaných morálnych konštánt. Svet vysokej politiky a spoločnosti je hodnotovo konfrontovaný s „nízkym“ svetom ľudsky hodnotnej kuchárky Hanky a jej ľúbostného vzťahu s dr. Landíkom. Happy-end, ktorým sa tento sentimentálny príbeh končí, je signálom autora, že víťazstvo dobra nad zlom patrí do sveta populárnej či poklesnutej literatúry, nie do sféry reality. Román tak možno čítať vo viacerých kódoch: ako sentimentálny príbeh, ako politický pamflet a v hĺbkovej štruktúre ako autorovu „prácu trúchlenia“ a životne bilančné posolstvo.

Janko Jesenský´s novel Demokrati (Democrats I t.. 1924, II t. 1938) has been interpreted as a political novel. We wanted to prove that it is a hidden autobiography (crypto-text). The inner content of it is determined by sadness and melancholy. Those emotional conditions make an impulse for the author to work out the theme growing in him as a commitment to himself and his parents. Inner motivation of the novel Demokrati (Democrats) was to “talk out” of his trauma from father´s death and what caused it. The causes of his death were of political character. This theme, which was revealed after the documentary testimonies of his contemporaries and also author´s personal correspondence, is projected into several characters in the novel – mainly into an advocate Dr. Landík, a politician Petrovič and a banker Rozvalida. The author’s rich experiences with high political area gave him a sufficient material to construct satirically critical picture of the setting. It gained him a lot of applaud among readers. The author’s goal did not tend to critical correction of the contemporary moral but was based on searching of traditional morally constants. The world of high policy and society is confronted though values with “low” social groups such as humanly high valuable character of a cook Hanka and her love relationship with Dr. Landík. Happy-end of that sentimental story is an author´s signal that victory of good over the evil belongs to world of popular, low-priced literature, not into reality. The novel can be read though several codes: as an sentimental story, political pamphlet and in inner structure also as author´s “elegiac piece“ and life balance message.

Ako citovať / How to Cite:
ISO 690:
Mikulová, M. 2008. Transformácia autobiografie a populárnej literatúry v Jesenského románovom koncepte – 2. časť . In Slovenská literatúra, vol. 55, no.4, pp. 229-260. DOI: https://doi.org/--

APA:
Mikulová, M. (2008). Transformácia autobiografie a populárnej literatúry v Jesenského románovom koncepte – 2. časť . Slovenská literatúra, 55(4), 229-260. DOI: https://doi.org/--

Kľúčové slová / Keywords:

JANKO JESENSKÝ, NOVEL DEMOCRATS, SLOVAK PROSE

Práva / Rights:

Referencie: