Informácia o dokumente / Document Info
Späť / BackRozprávanie obyčajného alebo príbehy dlhého trvania (Historické prózy Jozefa Horáka, Margity Figuli a Ľuda Zúbka)

Telling about Ordinary or Stories of Long Duration (Historical prose of Jozef Horák, Margita Figuli and Ľudo Zúbek)

René Bílik

Vydavateľ / Publisher:

ISSN

Rok, strany / Year, pages: 2008, 317-347

DOI: https://doi.org/--

Jazyk / Language: slo\/eng

Publikované / Published: 11. 1. 2019

Plný text / Full Text

Typ dokumentu / Type of Document:

Popis / Abstract:

Prítomná štúdia je interpretačným čítaním kľúčových diel slovenskej literatúry napísaných v štyridsiatych a v polovici päťdesiatych rokov 20. storočia v historickom žánri; románu J. Horáka Zlaté mesto, M. Figuli Babylon a novely Ľ. Zúbka Skrytý prameň. Dôraz práve na tieto tri diela umožňuje ukázať, že historický žáner je založený na ambivalencii udalosti a trvania, a že tie podoby, ktoré nadobudol v sledovaných prácach, sú tematizáciou tejto ambivalentnosti. Do popredia v nich nevystupuje historická udalosť ako dynamické sujetové dianie, ale každodenný ľudský život ako prirodzené podložie práve tohto diania, pričom riadiacim prvkom tohto štruktúrneho usporiadania sú archetypálne konvencie mýtu. Čítanie Horákovho románu, románu M Figuli i čítanie novely Ľ Zúbka ukázalo, že týmito dielami sa predlžuje esteticko-problematizujúca línia v dejinách historického žánru v slovenskej próze otvorená ešte v čase romantizmu Jánom Kalinčiakom. Súčasne je možné konštatovať, že čítané prózy sú v dotyku aj s mýticko pragmatickou líniou, pretože súčasťou ich recepčného zmyslu je kontrafaktuálne pôsobenie voči dobovej spoločensko – politickej situácii. Predlžuje sa tak línia, na začiatku ktorej stál J. M. Hurban a ktorá pokračovala v medzivojnovom období historickými románmi Martina Kukučína a Martina Rázusa. Participácia próz, sledovaných v tejto štúdii, na oboch spomenutých líniách ukazuje na špecifiká času, v ktorom vznikali i na špecifické funkcie, ktoré sa v súvislosti s historickým žánrom ukazujú vždy, keď texty napísané v tomto žánri vystúpia v dobovom literárnom živote výrazne do centra pozornosti.

Presented study is an interpretation of key Slovak literary pieces of historical genre written in 40-tieth and the first half of 50-tieth of the 20th c. Particularly there are a novel Zlaté mesto (Golden City) by J. Horák, M. Figuli´s Babylon and a novelette Skrytý prameň (Hidden Resource) by Ľ. Zúbek. Those three publications helps to present that historical genre is based on ambivalence of event and duration and that themes like of that ambivalence shapes the genre has in the mentioned above works. Historical event is not in the centre like dynamic sujet event but everyday human is life like natural foundation of that event. Archetypal conventions of myth represent a leading element of that structural setting. Reading of the Horák´s and Figuli´s novels and the novelette of Ľ Zúbek showed that through those works aesthetically problematic line in the history of historical genre in Slovak prose has been extended. The proses are in connection with mythically pragmatic line. Contra-factual influence against contemporary socially political situation was a part of their reception meaning. It is an extension of the line on the beginning of which J. M. Hurban stood and which continued in the period between the WWI, WWII through historical novels of Martin Kukučín and Martin Rázus. Participation of the prosaic works studied in that article shows in both mentioned above lines specifics of time, in which they were written as well as specific functions, which appear always in connections with historical genre, when texts written in that genre appears in the contemporary literary life in the centre of attention.

Ako citovať / How to Cite:

ISO 690:
Bílik, R. 2008. Rozprávanie obyčajného alebo príbehy dlhého trvania (Historické prózy Jozefa Horáka, Margity Figuli a Ľuda Zúbka) . In Slovenská literatúra, vol. 55, no.5, pp. 317-347. DOI: https://doi.org/--

APA:
Bílik, R. (2008). Rozprávanie obyčajného alebo príbehy dlhého trvania (Historické prózy Jozefa Horáka, Margity Figuli a Ľuda Zúbka) . Slovenská literatúra, 55(5), 317-347. DOI: https://doi.org/--

Kľúčové slová / Keywords:

HISTORIC GENRE, LONG DURATION, MYTH, MYTHIC, ARCHETYPAL, ALLEGORIC

Práva / Rights:

Referencie: