Informácia o dokumente / Document Info
Späť / BackJ. Nižnánsky a J. Cíger-Hronský: Život ako legenda podľa Čachtickej panej a Andreasa Búra Majstra

J. Nižnánsky a J. Cíger-Hronský: Life as a Legend According to The Lady of Čachtice and Andreas Búr Master

Jana Kuzmíková

Vydavateľ / Publisher:

ISSN

Rok, strany / Year, pages: 2008, 422-431

DOI: https://doi.org/--

Jazyk / Language: slo

Publikované / Published: 11. 1. 2019

Plný text / Full Text

Typ dokumentu / Type of Document:

Popis / Abstract:

Cieľom štúdie je porovnať tzv. „populárnu“ a „vysokú“ literatúru. Rozdiely medzi nimi sú analyzované zo štrukturálneho aj kognitívneho hľadiska. Prístup autorky nie je primárne teoretický; príspevok patrí do sféry základného výskumu. Ako „rám“ analýzy sa používa žáner legendy, čo najprv pomáha určiť spoločné črty rozoberaných diel, aby sa neskôr odhalili ich rozdiely. Textová analýza sa zaoberá dvoma modernistickými románmi vychádzajúcimi z národných legiend: Čachtickou paňou J. Nižnánskeho a Andreasom Búrom Majstrom J. Cígera-Hronského. Romány narovnako pracujú s emóciami strachu, hnevu a násilia, ale výsledky analýzy zdôrazňujú diametrálne odlišné hodnotové úrovne formujúce „populárne“ písanie oproti „umeleckému“. Zatiaľ čo Čachtická pani je výtvorom o hroznej žene (jednotlivcovi), ktorá je porazená „spravodlivým“ zoskupením protivníkov, modernistický Andreas Búr Majster rozpráva o silnej, ušľachtilej osobnosti, zabitej nespravodlivým kolektívom. Hlavné body osnovy Čachtickej panej sú: záporná hrdinka - jej cieľom je večná fyzická krása; aby získala krv ako prostriedok mladosti, používa násilie; hlavný konflikt príbehu je sociálny a epický; kolektív protivníkov je spravodlivý; príbeh končí happy-endom; žánrom je melodramatický triler. Hlavné body románu Andreas Búr Majster sú z diametrálne kontrastných oblastí: hrdinom je kladný charakter, ktorý chce existovať vo večnej duchovnej čistote a namiesto násilia uprednostňuje obnovu pomocou obety; sujetový konflikt je vnútorný, morálny; kolektív protihráčov je nespravodlivý; príbeh je tragický a žánrom je baladická kázeň. Vďaka uvedomeniu si opačných hodnotových štruktúr oboch posudzovaných románov môžeme lepšie chápať potreby „ľudového“ čitateľa ako aj osamotenosť modernej „vysokej“ literatúry minulého storočia, ktorá nemá toľko čitateľov.

The study is to compare so called „popular“ fiction versus „fine“ literature. Differences are analyzed both from a structural as well as a cognitive point of view. The approach is not primarily theoretical; our contribution belongs to the field of a basic research. As a „frame“ of the analysis was used the genre of a legend, which helps to select some common features of particular works, just to reveal later their differences. The textual analysis manipulates with two modern novels based upon national legends: Čachtická pani (Lady of Čachtice) by J. Nižnánsky and Andreasas Búr Majster (Andreas Búr Master) by J. Cíger-Hronský. Although dealing with same emotions of fear, anger and violence, results emphasize opposite value levels of formation of „popular“ versus „artistic“ writing. While Čachtická pani is a creation on a terrible woman (individual), who is defeted by a „right-ful“ collective of opponents, modernistic Andreasas Búr Majster tells about a strong, noble-minded person, who is killed by an unfair collective. Main points of Čachtická pani are: a negative hero, whose aim is never-ceasing physical beauty, that is why she uses force and commits violence to receive blood as a means of youth; an action conflict is social and epic; a collective of rivals is right-ful; the story finishes with a happy-end; the genre is a melodramatic thriller. Main points of Andreasas Búr Majster are taken from a diametrically contrasting sphere: a positive character, who wants to exist in a pure, never-ending spiritual life, who prefers a renewal by a sacrifice instead of violence; an action conflict is moral and introvert; a collective of antagonists is unfair; the story is tragic and the genre is a balladic sermon. Thanks to the counter-value structure of both mentioned novels we can better understand needs of a common reader as well as the “lonely“ situation of a modern „high“ literature of the last century, which is said not to have so many readers.

Ako citovať / How to Cite:
ISO 690:
Kuzmíková, J. 2008. J. Nižnánsky a J. Cíger-Hronský: Život ako legenda podľa Čachtickej panej a Andreasa Búra Majstra . In Slovenská literatúra, vol. 55, no.6, pp. 422-431. DOI: https://doi.org/--

APA:
Kuzmíková, J. (2008). J. Nižnánsky a J. Cíger-Hronský: Život ako legenda podľa Čachtickej panej a Andreasa Búra Majstra . Slovenská literatúra, 55(6), 422-431. DOI: https://doi.org/--

Kľúčové slová / Keywords:

ARTISTIC VS. POPULAR LITERATURE, A COGNITIVE ANALYSIS, A LEGEND

Práva / Rights:

Referencie: