Informácia o dokumente / Document Info
Späť / BackNiekoľko čudných udalostí vyrozprávaných na Baker Street - 2. časť

Some Weird Events Have Been Told in the Baker Street – 2nd Part

Tomáš Horváth

Vydavateľ / Publisher:

ISSN

Rok, strany / Year, pages: 2009, 98-124

DOI: https://doi.org/--

Jazyk / Language: slo

Publikované / Published: 14. 1. 2019

Plný text / Full Text

Typ dokumentu / Type of Document:

Popis / Abstract:

Štúdia analyzuje kompozičnú, motivickú a štylistickú štruktúru Doylových holmesovských detektívok a snaží sa určiť aj ich vývinovú hodnotu v rámci transformácií detektívneho žánru. Situuje Doylove texty aj vzhľadom na viktoriánsky kultúrny kód a súbežné literárne a svetonázorové smery. Ako najdôležitejšiu kategóriu konštrukcie holmesovských záhad vyznačujeme kategóriu čudného, bizarného, občas až groteskného. Zločinný plán či prekročenie nejakého rádu (order) (prírodného či spoločenského) „preráža“ na fenomenálny povrch v podobe série čudných a absurdných udalostí, ktoré nahliada ten, čo sa ocitá v osídlach zločincov. Keď rozum, vtelený do geniálneho detektíva, odhalí pravú motiváciu, tak odór čudesného mizne: detektívov (pátračský a riešiaci) výkon prinavracia absurdne sa javiacemu svetu jeho racionálny poriadok. Neskoršiemu pravidlami „uzákonenému“ typu klasickej detektívky dostojí len menšina Doylových textov. Postupujúca schematizácia žánru sa zbavuje tej najcharakteristickejšej časti doylovského dedičstva: kategórie čudného, ktorá podlieha operácii presunu a redukcie: v ďalšom vývine žánru je aplikovaná výlučne na motív vraždy (keď vraždu ozvláštňuje a maskuje), a nie na celkový motív záhady, ako to bolo u Doyla.

The study analyses composition, motifs and stylistic structure of Doyle´s Holmes detective stories. The author of the study tries to determine their value in the context of their development within transformations of the detective genre. He studies the Doyle´s texts in regard with the Victorian cultural code and parallel literary worldview movements. For the most important category of the construction of Holmes´ rebuses he determines a category of weird and bizarre, sometimes even grotesque. The evil plan or breaking an order (natural or social) comes forth onto phenomenal surface in the form of series of weird and absurd events appearing that way to a person, who is trapped in “hands” of criminals. If the reason embodied in the person of a genial detective reveals the right motivation, the odour of strange disappears: detective´s achievement (searching and resolving) brings back to an absurdly looked world the rational order. Only minority of later texts fulfil the rules of the “standard” type of a classical detective prose. Progressing schematisation of the genre eliminated the most characteristic part of Doyle´s herritage: category of strange that is finally suppressed by operation of shifting and reduction: in the further development of the genre it is applied to motif of murder (it makes murder more peculiar and masks it). It is not applied to general motif of rebus as it was in case of Doyle.

Ako citovať / How to Cite:
ISO 690:
Horváth, T. 2009. Niekoľko čudných udalostí vyrozprávaných na Baker Street - 2. časť. In Slovenská literatúra, vol. 56, no.2, pp. 98-124. DOI: https://doi.org/--

APA:
Horváth, T. (2009). Niekoľko čudných udalostí vyrozprávaných na Baker Street - 2. časť. Slovenská literatúra, 56(2), 98-124. DOI: https://doi.org/--

Kľúčové slová / Keywords:

DETECTIVE STORY, VICTORIANS, STRANGE, GENRE

Práva / Rights:

Referencie: