Informácia o dokumente / Document Info
Späť / BackNikdy nie si sama ako literárny gýč?

YOU ARE NEVER ALONE AS A LITERARY TRASH?

Pavel Matejovič

Vydavateľ / Publisher:

ISSN

Rok, strany / Year, pages: 2009, 81-97

DOI: https://doi.org/--

Jazyk / Language:

Publikované / Published: 14. 1. 2019

Plný text / Full Text

Typ dokumentu / Type of Document:

Popis / Abstract:

Autor sa vo svojej štúdii zaoberá interpretáciou Mináčovej prózy Nikdy nie si sama, ktorá vyšla v roku 1962. Zároveň si všíma aj obsiahlu diskusiu, ktorá sa uskutočnila na stránkach literárnych časopisov o tejto dvojnovele v rokoch 1962 – 1963. Zvlášť upozorňuje na obsiahlu kritickú reakciu Bohuša Kováča, ktorá bola z pohľadu dobovej situácie prvej polovice 60. rokov výnimočným kritickým výkonom a bola porovnateľná s kritikami a polemikami M. Hamadu. B. Kováč predovšetkým upozornil na problém žánrovej klasifikácie Mináčovej tvorby, ktorá v 50. a 60. rokoch nadobúda formu exemplárnej a populárnej literatúry (tradícia kalendárovej literatúry), čím vytvoril pôdu na jej žánrové a hodnotové prevrstvenie. Práve táto problematika je ústrednou témou aj autorovej štúdie. Opiera sa predovšetkým o semiotické a kulturologické analýzy U. Eca z prvej polovice 60. rokov, ktoré majú s Kováčovou kritickou argumentáciou viacero spoločných paralel. Z hľadiska aktuálnych výskumov autor vychádza z prác českých literárnych teoretikov a historikov (D. Mocná, P. Janáček), ktorí upozorňujú na určité žánrovo-typologické príbuznosti medzi socialistickým realizmom a populárnou literatúrou. Autor prichádza k záveru, že Mináčova dvojnovela Nikdy nie si sama je typickým príkladom „socialistického midcultu“, ktorý mal plniť predovšetkým ideologické funkcie, pričom estetická funkcia sa ocitla v úzadí. Táto Mináčova autorská intencia je identifikovateľná predovšetkým v závere prózy, kde sa Mináč vracia k budovateľskej poetike 50. rokov. A práve tu autor nachádza najproblematickejší rozmer tejto prózy, ktorú sa Mináč snažil ozvláštniť motívmi prevzatými zo sentimentálnej a erotickej literatúry (tie mali zároveň plniť funkciu „čitateľskej pútavosti“). To spolu s ideologickou faktúrou vygenerovalo kuriózny žánrový hybrid.

The author deals with interpretation of Mináč´s prose Nikdy nie si sama (You Are Never Alone), published in 1962. He also pays attention to wider discussion appeared in literary magazines in 1962-1963 concerning that literary double-novelette. He stressed the significance of the critical reaction of Bohuš Kováč´s critical achievement exceptional in the historical context of the first half of the 60-tieth. It was comparable with critical articles and polemics of M. Hamada. B. Kováč pointed out a problem of genre classification of Mináč´s literary works, which in 50–tieth and 60-tieth had a form of exemplary, popular literature (tradition of literature in calendars). That way he created a platform for overlapping of both the types of literature in the area of genre and values. The mentioned problem becomes the central theme also in the author´s study. He comes out from the semiotic and cultural analyses of U. Ecco from the first of the 60–tieth. They have several common parallels with Kováč´s critical argumentation. The author of the study was also inspired by the works of Czech literary theorists and historians (D. Mocná, P. Janáček). They pointed out some genre – typological similarities between Social Realism and popular literature. The author came to conclusion that Mináč ´s double novelette Nikdy nie si sama (You Are Never Alone) is a typical example of “socialist midcult“ performing mainly ideological functions, while aesthetic function was suppressed. That Mináč´s auctorial intention was clearly identifiable mainly in the end of his prose, in which he comes back to constructional poetics typical for the 50-tieth. It is also the most problematic dimension of his prose. Mináč attempted to make that part interesting through motifs of sentimental and erotic literature (those motifs were there to draw attention of the readers). Altogether with ideological facture those auctorial courses created a genre hybrid.

Ako citovať / How to Cite:
ISO 690:
Matejovič, P. 2009. Nikdy nie si sama ako literárny gýč? . In Slovenská literatúra, vol. 56, no.2, pp. 81-97. DOI: https://doi.org/--

APA:
Matejovič, P. (2009). Nikdy nie si sama ako literárny gýč? . Slovenská literatúra, 56(2), 81-97. DOI: https://doi.org/--

Kľúčové slová / Keywords:

LITERARY TRASH, SOCIALIST REALISM, POPULAR LITERATURE

Práva / Rights:

Referencie: