Informácia o dokumente / Document Info
Späť / BackObsah

Content

Vydavateľ / Publisher:

ISSN

Rok, strany / Year, pages: 2011, 0-0

Jazyk / Language:

Publikované / Published: 20. 2. 2019

Plný text / Full Text

Typ dokumentu / Type of Document:

Popis / Abstract:

ŠTÚDIE Róbert K i s s S z e m á n, Motívy národného exodu v diele Jána Kollára 201 René B í l i k, Jozef Miloslav Hurban a jeho Olejkár 220 ROZHĽADY Erika B r t á ň o v á, Anekdoty v Bajzovej knihe humoru 230 Lenka R i š k o v á , Tatranská Můza s lýrou slovanskou – otázniky nad Šafárikovým (básnickým) prvenstvom 240 Michal H a b a j, Filozoficko-estetické východiská a zdroje Kníh slnečných Jána Smreka 259 Fedor M a t e j o v, Paralipomena k Eskalácii citu I P. Vilikovského 272 RECENZIE Homza, Martin: Uhorsko-poľská kronika. Nedocenený prameň k dejinám strednej Európy (Daniel Š k o v i e r a) 281 Erben, Karel Jaromír: Slovanské bájesloví (Jana P á c a l o v á) 283 Bočková, Hana: Knihy nábožné A prosté. K nábožensky vzdělávací slovesné tvorbě doby barokní (Miloslav K o n e č n ý) 287 Mašková, Alla: Slovenský naturizmus v časopriestore (Jana K u z m í k o v á) 290 Z VEDECKÉHO ŽIVOTA Medzinárodná vedecká konferencia „Malé žánre“ (Timotea V r á b l o v á) 293 Karel Jaromír Erben a úloha pamäťových inštitúcií v historických premenách (Poznámky k literárnej sekcii) (Jana P á c a l o v á) 294

STUDIES Róbert K i s s S z e m á n, The motifs of national exodus in Ján Kollár´s works 201 René B í l i k, Jozef Miloslav Hurban and his Olejkár 220 VIEWS Erika B r t á ň o v á, Anecdotes in Bajza´s book of humour 230 Lenka R i š k o v á , The Muse of Tatras with a Slavonic Lyre – questions about Šafárik´s (poetic) pioneering 240 Michal H a b a j, Philosophical-aesthetic sources and premise of Ján Smrek´s „sunny books“ 259 Fedor M a t e j o v, Paralipomena to P. Vilikovský´s Eskalácia citu I 272 REVIEWS 281 FROM THE SCIENCE WORLD 293

Ako citovať / How to Cite:
ISO 690:

APA:

Kľúčové slová / Keywords:

Práva / Rights:

Referencie: