Informácia o dokumente / Document Info
Späť / BackParadoxná podstata príbehu v Ballových prózach

PARADOXICAL ESSENCE OF THE STORY IN BALLA´S FICTIONS

Ivan Jančovič

Vydavateľ / Publisher:

ISSN

Rok, strany / Year, pages: 2010, 105-125

DOI: https://doi.org/--

Jazyk / Language: slo

Publikované / Published: 17. 1. 2019

Plný text / Full Text

Typ dokumentu / Type of Document:

Popis / Abstract:

Štúdia je zameraná na prozaické postupy a ich sémantické implikácie v textoch slovenského spisovateľa Ballu. Autor vysvetľuje paradoxnú podstatu príbehu Ballových próz prostredníctvom charakteru „udalosti“, odlišnej od udalosti sujetového textu, ktorou je prekročenie hranice oddeľujúcej dve rozdielne sémantické polia. Ballove texty predvádzajú nemožnosť zmeny negatívneho položenia protagonistu. Podstata tematizovaného problému je svojou podstatou blízka nesujetovému textu a protirečí obvyklému zameraniu príbehovosti na dynamickú interakciu medzi subjektom a prostredím. Statická povaha témy vyžaduje inovácie svojho textového spracovania a zároveň tieto pokusy zásadne determinuje. Pretože sujetovú detenziu autorské uchopenie témy nepripúšťa, o to väčšia je zameranosť autora na postupy, ktoré dokážu rozložiť disproporčné polohy témy aj mimo priamej verbalizácie. V rámci fikčnej sémantiky tento účel zabezpečuje kontaminácia fikčného sveta prvkami presahujúcimi „reálnu“ dimenziu a využívanie obrazných zložiek textu. Paralelne s oboma postupmi sa v Ballovej tvorbe prejavuje aj tendencia k rozvinutejšej prozaickej štruktúre. Ak je v našom kultúrnom okruhu príbeh nositeľom potenciálnej extenzie, „príbeh“ v Ballových textoch predstavuje zahatanie extenzie a tým aj nemožnosť zakúsiť inosť bytia v pohybe. Preto tieto prózy poskytujú minimálnu priechodnosť do „zatextového“, katarzného priestoru. Dôvodom sťaženej komunikatívnosti je zacyklenosť subjektu v kauzalite príčin a následkov a absencia hoci len náznaku prielomu v jeho stave. Cesta k uvoľneniu nahromadenej tenzie sa potom neotvára samotným textom, ale vyžaduje vykročenie mimo neho.

This study looks at fiction techniques and their semantic implications in the texts of a Slovak writer Balla. The author explains the paradoxical essence of the story in Balla’s works by means of the “event‘s” nature being different from that of the subject matter’s theme, going beyond the borderline separating the two distinctive semantic fields. Balla’s texts demonstrate the impossibility of changing the protagonist’s negative situation. The essence of the thematised problem is by its nature close to a themeless text that contradicts the usual storyness directed towards dynamic interaction between the subject and its surroundings. The static nature of the theme demands innovations in the text-producing process, while this also determines the process substantially. As the author’s treatment of the theme does not allow for thematic detention, the stronger becomes the author’s focus on procedures that are able to disintegrate disproportional thematic facets beyond straightforward verbalisation as well. In the frame of fictional semantics, the purpose is served by contaminating the fictional world with elements overlapping the “real” dimension and exploiting the text’s metaphorical components. Besides the two mentioned procedures, the tendency towards a more developed fictional structure is manifested in Balla’s work. If the story represents a medium of potential extension in Slovak cultural context, “story” in Balla’s texts means obstructing extension and in this way also the impossibility to experience the “otherness” of existence in motion. As a result, the fiction provides minimal transitivity into “transtextual” cathartic space. The ground for aggravated communication is the subject encircled in the causality of causes and effects, with an absence of the slightest hints concerning a breakthrough in his state. Thus the way to ease off the accumulated tension does not open by the text itself; but contrary to it, it is necessary to step out of it.

Ako citovať / How to Cite:
ISO 690:
Jančovič, I. 2010. Paradoxná podstata príbehu v Ballových prózach. In Slovenská literatúra, vol. 57, no.2, pp. 105-125. DOI: https://doi.org/--

APA:
Jančovič, I. (2010). Paradoxná podstata príbehu v Ballových prózach. Slovenská literatúra, 57(2), 105-125. DOI: https://doi.org/--

Kľúčové slová / Keywords:

STORY, PLOT, LITERARY GENRE, “NON-TEXTUAL” SPACE OF FICTION

Práva / Rights:

Referencie: