Informácia o dokumente / Document Info
Späť / BackVzťah slova a obrazu v Doležalovej Tragoedii

The Relationship of Word and Picture in Doležal´s Tragedy

Erika Brtáňová

Vydavateľ / Publisher:

ISSN

Rok, strany / Year, pages: 2010, 201-210

DOI: https://doi.org/--

Jazyk / Language: slo

Publikované / Published: 17. 1. 2019

Plný text / Full Text

Typ dokumentu / Type of Document:

Popis / Abstract:

Autori 18. storočia pracovali s vizuálnymi predstavami čitateľa. Vhodným príkladom je epická skladba Augustína Doležala Pamětná celému světu Tragoedia (1791). Doležalovo jazykovo literárne stvárnenie textu má vizuálny rozmer. V kapitolách venovaných každodennosti (obyvatelia a podoba pozemského sveta) je evidentná inšpirácia Komenského koncepciou viditeľného sveta (Orbis pictus). Doležal reflektoval súveké architektonické umenie (opis rajskej záhrady ako francúzskeho parku) a portrétovú tvorbu (portrét liptovského zemana). V jazykovo literárnom spracovaní textu nachádzame dôkazy o využití postupov emblematickej poetiky (tzv. „nahé emblémy“). Signálom vizualizácie pri opisovaní sveta remeselníkov je používanie básnických prívlastkov, ktoré už nie sú príznakom klasicistickej normy, ale novej estetickej paradigmy.

The authors in the 18th century created platform for a reader to interact in the sphere of visual conceptions. A good example of it is an epic composition of Augustín Doležal Pamětná celému světu Tragoedia (The Tragedy, Remembered by the Entire World 1791). Doležal´s literary and linguistically work has also visual dimension. In the chapters dedicated to everyday life (inhabitants and the concept of earthly world) there is an evident inspiration from Comenius, from his concept of a visible world (Orbis pictus). Doležal reflected contemporary architectonic art (description of Eden is alike a French park) and also portrait fine arts (portraited of a landlord from Liptov). There are also evidences of using the emblematic poetics (so called “nuda emblemata“). The signal of visualisation appears in description of the world of craftsmen through distinctive poetic adjectives, which are not a sign of classicistic norm, but of new aesthetic paradigm.

Ako citovať / How to Cite:
ISO 690:
Brtáňová, E. 2010. Vzťah slova a obrazu v Doležalovej Tragoedii . In Slovenská literatúra, vol. 57, no.3, pp. 201-210. DOI: https://doi.org/--

APA:
Brtáňová, E. (2010). Vzťah slova a obrazu v Doležalovej Tragoedii . Slovenská literatúra, 57(3), 201-210. DOI: https://doi.org/--

Kľúčové slová / Keywords:

CLASSICISM, AUGUSTIN DOLEZAL, EMBLEMS, VISUALISATION

Práva / Rights:

Referencie: