Informácia o dokumente / Document Info
Späť / BackContent

Vydavateľ / Publisher:

ISSN

Rok, strany / Year, pages: 2010, 0-0

Jazyk / Language:

Publikované / Published: 18. 1. 2019

Plný text / Full Text

Typ dokumentu / Type of Document:

Popis / Abstract:

ŠTÚDIE Miriam S u c h á n k o v á, Túžba byť umelcom (Božena Slančíková Timrava: Veľký majster) 319 Michal J a r e š, Strážayova Palina 331 ROZHĽADY Milan Š ú t o v e c, Poznámky k niektorým momentom vývinu slovenskej literárnej vedy a špeciálne literárnej historiografie 343 Fedor M a t e j o v, Dejiny bez dejín? (Predbežné poznámky a otázky) 360 Pavel M a t e j o v i č, Poznámky k Marčokovým Dejinám slovenskej literatúry III 365 Vladimír B a r b o r í k, Možnosti literárnej historiografie: k súčasným podobám dejín literatúry 373 Dana H u č k o v á, Realizmus a moderna v Dejinách slovenskej literatúry z roku 2009 385 Ľubica S o m o l a y o v á, Štyri obrazy slovenskej poézie po roku 1989 392 Ivana T a r a n e n k o v á, Paralelné vesmíry (Alexander Halvoník: Literárne procesy v deväťdesiatych rokoch a súčasný literárny život na Slovensku. In: Sedlák, Imrich a kol.: Dejiny slovenskej literatúry II) 398 RECENZIE Gbúr, Ján: Hviezdoslav: Dramatická tvorba (Lukáš Š u t o r) 403 Pariláková, Eva: Pole, strom, kríž... a monitor. K problematike archetypálnych symbolov v súčasnej kultúre (Monika K e k e l i a k o v á) 405 Filipowicz, Marcin – Zachová, Alena: Rod V memoárech. Případ Hradec Králové (Karol C s i b a) 408

Articles Miriam S u c h á n k o v á, Desire to be an Artist (Božena Slančíková Timrava: Veľký majster) 319 Michal J a r e š, Strážay´s Palina 331 Views Milan Š ú t o v e c, Remarks on Some Aspects of Development Concerning Slovak Literary Scholarship, Particularly Slovak Literary Historiography 343 Fedor M a t e j o v, History without History? (Introductory Comments and Questions) 360 Pavel M a t e j o v i č, Remarks on Marčok´s History of Slovak Literature III 365 Vladimír B a r b o r í k, Possibilities of Literary Historiography: Concerning Present Forms of the History of Literature 373 Dana H u č k o v á, Realism and Modernism in the History of Slovak Literature from 2009 385 Ľubica S o m o l a y o v á, Four Pictures of Slovak Poetry after 1989 392 Ivana T a r a n e n k o v á, Parallel Universes (Alexander Halvoník: Literary Proceses in the 90s and Present Literary Life in Slovakia. In: Sedlak, Imrich a kol.: History of Slovak Literature) 398 Review 403

Ako citovať / How to Cite:
ISO 690:

APA:

Kľúčové slová / Keywords:

Práva / Rights:

Referencie: