Informácia o dokumente / Document Info
Späť / BackTúžba byť umelcom (Božena Slančíková Timrava: Veľký majster)

DESIRE TO BE AN ARTIST (Bozena SlančikovaTimrava: Velký majster)

Miriam Suchánková

Vydavateľ / Publisher:

ISSN

Rok, strany / Year, pages: 2010, 319-330

DOI: https://doi.org/--

Jazyk / Language: slo

Publikované / Published: 18. 1. 2019

Plný text / Full Text

Typ dokumentu / Type of Document:

Popis / Abstract:

V novele Veľký majster Timrava skoncovala s predstavu národne zapálených zemanov a umelcov. Konštruuje triezve typy umelcov, pre ktoré je tvorba serióznym zamestnaním. Vyviazanie umenia spod tlaku národnobuditeľských ambícií a autorkino polemické odmietnutie romanticko-sentimentálnej produkcie, prezentovanej Vajanským a jeho epigónmi, vedie k tematizovaniu ctibažných pohnútok postáv, ktoré sa kríži s lenivosťou, spoločenskou neužitočnosťou, príživníctvom. Titulná postava prechádza sebapremenou, tematizovanou ako oprostenie sa od márnomyseľnosti v prospech autentickosti sebavyjadrenia. Úsilie a tvorivý zápas umelca pritom neopisuje len ironicky, ale aj s dávkou empatie. Na rozdiel od Vajanského Timrava deštruuje klišé, skúma umelecký proces s cieľom vyjadriť skutočné, aj nelichotivé rozmery spontaneity, ktorú tým zároveň obnovuje. Za týmto rozvrstvením sa ukrýva názor na odlišnosť inšpiračných zdrojov tvorby. Timrava zdôrazňuje sujetové zložky textu a najkritickejšie súdy dáva vysloviť postavám. Dôsledkom je ústup autorského subjektu do úzadia a vzdanie sa možnosti priamej intervencie do textu. Tento postup Timrave umožnil interpretačne posunúť exkluzívnu a na Slovensku aj ideologicky zaťaženú tému umenia a zdôrazniť aj negatívne konotácie vnímania umelcov v očiach meštiakov.

In the novelette Veľký majster (Great Master) Timrava got rid of the conception of nationally enthusiastic country gentlemen and artists. She created rational types of artists for whom creative work is a serious occupation. She removed the bondage of the pressure caused by nationally reviving ambitions. She refused sentimental production of Romanticism presented by Vajanský and his epigones, and she creates characters, whose lives are influenced by ambitious motives, and contaminated by laziness social uselessness, parasitism. The main character steps on the pathway of self-transformation; this process is usually a part of the theme of being set free from self-complacent and became more authentic. She is not only ironic in her depiction of the creative struggle of artists; she shows a lot of empathy. Contrary to Vajanského Timrava destructs cliché, she follows up artistic process itself as she want to express what is genuine, even in a case that she shows also unflattering side of spontaneity. Her approach revives the spontaneity itself that way. This method shows different inspirational resources for artistic work. Timrava stresses subject of text. She let the main hero declare the most critical opinions. As a result of that auctorial subject is in the background without any intervention into the text. This method enables Timrava change the view on ideologically burdened character of artist and stress also negative view on artist by city people.

Ako citovať / How to Cite:
ISO 690:
Suchánková, M. 2010. Túžba byť umelcom (Božena Slančíková Timrava: Veľký majster). In Slovenská literatúra, vol. 57, no.4, pp. 319-330. DOI: https://doi.org/--

APA:
Suchánková, M. (2010). Túžba byť umelcom (Božena Slančíková Timrava: Veľký majster). Slovenská literatúra, 57(4), 319-330. DOI: https://doi.org/--

Kľúčové slová / Keywords:

THEME OF ARTIST, IRONY, DESTRUCTION OF ROMANTIC MYTH

Práva / Rights:

Referencie: