Informácia o dokumente / Document Info
Späť / BackVzťah sakrálnych litánií a avantgardnej litanickej formy v poézii slovenského nadrealizmu

THE RELATION BETWEEN RELIGIOUS LITANIES AND THE AVANTGARDE LITANY FORM IN SLOVAK SURREALIST POETRY

Jana Juhásová

Vydavateľ / Publisher:

ISSN

Rok, strany / Year, pages: 2011, 30-52

DOI: https://doi.org/--

Jazyk / Language: slo

Publikované / Published: 14. 2. 2019

Plný text / Full Text

Typ dokumentu / Type of Document:

Popis / Abstract:

Genologický aspekt štúdie nadväzuje predovšetkým na koncepciu básnických litánií Pavla Winczera predstavenú v štúdii Litanická forma a Halasove Staré ženy /1935/ (1969). Na základe výskumu litanických básní slovenských nadrealistov (R. Fabry, V. Reisel, Š. Žáry, P. Bunčák, J. Rak) a genologických poznámok Jozefa K. Šmálova k sakrálnym litániám (Litánie loretánske, 1974, knižne 1998) autorka žánrovú matricu litánií dopĺňa a koriguje. Interpretačným čítaním básnických textov podporuje koncept dvoch typov litanickej formy – procesionálnej a meditatívnej. Znakom prvej je textová šírka, enumeratívnosť a kompozičná voľnosť; meditatívnu formu, ku ktorej tendujú najmä básne P. Bunčáka a R. Fabryho, charakterizuje vzájomné usúvzťažňovanie veršov a náročnejšie štruktúrovanie textu. Štúdia zároveň skúma špecifiká nadrealistického variantu litánií z hľadiska textovej stavby (uvoľňovanie kompozičného rámca, odklon od dvojdielnosti verša), tematiky (eros a tanatos), významového ladenia (deficitnosť, ambivalentnosť), preferovaných postupov (parcializácia tela, kompozičné zvýznamňovanie deformovaných orgánov vnímania, antitetickosť, irónia), pričom výskum obraznosti a výstavby básne odhaľuje aj znaky diferencovaných autorských poetík básnikov nadrealizmu.

In terms of genre theory, this study is a follow-up to Pavol Winczer’s concept of poetic litanies introduced in his study The litany form and Halas’s Old women (1935). The research into litany-like poems written by Slovak surrealists (R.Fabry, V.Reisel, Š.Žáry, P.Bunčák, J.Rak) and Jozef K.Šmálov’s theoretical comments on religious litanies (The litanies of Loretania, 1974, 1998 as a book) form the basis of Juhásová’s litany pattern theory, in which she corrects and completes previous concepts. The interpretation of the poems supports her theory, according to which there are two types of the litany form: processional and meditative. The features of the former are large text size, enumeration and free composition. The latter, noticable in P.Bunčák’s and R.Fabry’s poems, is characterised by the inter-relationship between poetic lines and a more complex text structure. The study also examines the specific features of the surrealist litany variant with regard to the composition (liberating compositional patterns, departure from the two-part verse), subject matter (erotic and death motifs), meaning nuances (absense, ambivalence), preferred techniques (body dismemberment, sensory organs’ defects and their significance in composition, antithetic statements, irony), while the research into the poems’ imagery and structure also reveals the stylistic diversity of individual surrealists’ poetics.

Ako citovať / How to Cite:
ISO 690:
Juhásová, J. 2011. Vzťah sakrálnych litánií a avantgardnej litanickej formy v poézii slovenského nadrealizmu. In Slovenská literatúra, vol. 58, no.1, pp. 30-52. DOI: https://doi.org/--

APA:
Juhásová, J. (2011). Vzťah sakrálnych litánií a avantgardnej litanickej formy v poézii slovenského nadrealizmu. Slovenská literatúra, 58(1), 30-52. DOI: https://doi.org/--

Kľúčové slová / Keywords:

POETIC LITANIES, TWO VARIANTS OF THE LITANY FORM, THE CONCEPT OF SURREALISM, SURREALIST POETS

Práva / Rights:

Referencie: