Informácia o dokumente / Document Info
Späť / BackTéma plesu a bálu v slovenskej literatúre

THE THEME OF BALL IN SLOVAK LITERATURE

Dana Hučková

Vydavateľ / Publisher:

ISSN

Rok, strany / Year, pages: 2011, 16-29

DOI: https://doi.org/--

Jazyk / Language:

Publikované / Published: 14. 2. 2019

Plný text / Full Text

Typ dokumentu / Type of Document:

Popis / Abstract:

Motív bálu sa v slovenskej literatúre vyskytuje pomerne často, najčastejší je však v dielach z obdobia konca 19. a začiatku 20. storočia. Nejde však o žiadne slovenské špecifikum, pretože bál bol takmer konštantným motívom európskej literatúry 19. storočia Situáciu prvého bálu mladej protagonistky, keď bol bálový debut vnímaný ako vstup do spoločnosti, možno nájsť už v románoch L. N. Tolstého Vojna a mier (1863 – 1869) a Anna Kareninová (1873 – 1878). V dobovom žánri slovenského spoločenského románu bol daný motív spojený nielen s momentom výnimočnosti a sviatku, ale súčasne plnil ideové úlohy: dôležitý bol aspekt národného spolčovania a vedomie vytvárania vlasteneckej spoločnosti. Kým v realistických textoch bálové scény odzrkadľujú skutočnú, reálnu bálovú kultúru, hoci aj s prítomnosťou ideových a v nadväznosti na to tiež idealizačných prvkov, v modernistických, predovšetkým v novoromanticky ladených textoch dominuje osobné prežívanie a subjektívna pocitová stránka: bály bývajú kulisou osudových stretnutí mužov a žien, miestom, kde sa o citoch rozhoduje – a to v ich perspektívnom nasmerovaní i vo finálnom ukončení. Sledovaný motív obsahuje rôzne významové ambivalencie, priamo súvisiace so spoločensko-historickými a taktiež aj so slohovo-štýlovými premenami. Špecifický sémantický priestor bálu a jeho špecifické témy umožňujú pohybovať sa na osi od tradície k inováciám, od reality k transcendencii, s rôzne nasmerovanou modalitou výpovedí i naratívnou stratégiou autorov.

The motif of ball occurs in Slovak literature quite often. However, it most frequently does in the works written at the end of the 19th century and the beginning of the 20th century. It is no Slovak specific feature, though. Ball was almost a constant motif in European literature of the 19th century. A débutante’s situation, where her maiden ball is viewed as admission to the society, can be found in L.N.Tolstoy’s novels War and Peace (1863-1869) and Anna Karenina (1873-1878). In the Slovak social novel, a genre popular at that time, the motif in question is not only referred to as a special occasion but also as an ideological tool. Importance was attached to socializing with other fellow countrymen and consciously building a patriotic society. While the works of literary realism include scenes reflecting a real ball culture as well as some undesirable elements of ideology and glorification, the works of literary modernism, especially new romanticism, are dominated by personal experience and individual emotions. Balls give background to the predestined encounters of men and women, balls are places where emotions are determined; with regard to the prospective storyline as well as the ending. This motif contains various contradictory meanings directly related to social-historical and stylistic changes. The specific semantic space of ball and its specific themes make it possible to oscilate between tradition and innovation, reality and transcendence, along with a different modality of message and authors’ narrative strategies.

Ako citovať / How to Cite:
ISO 690:
Hučková, D. 2011. Téma plesu a bálu v slovenskej literatúre . In Slovenská literatúra, vol. 58, no.1, pp. 16-29. DOI: https://doi.org/--

APA:
Hučková, D. (2011). Téma plesu a bálu v slovenskej literatúre . Slovenská literatúra, 58(1), 16-29. DOI: https://doi.org/--

Kľúčové slová / Keywords:

SLOVAK LITERATURE OF THE 19TH CENTURY – SLOVAK LITERATURE OF THE 20TH CENTURY – LITERARY MOTIF – SOCIAL LIFE – REALISM – MODERNISM – CULTURAL SEMIOTICS

Práva / Rights:

Referencie: