Informácia o dokumente / Document Info
Späť / BackZávažnosť „veselého cestopisu“ (Terézia Vansová: Pani Georgiadesová na cestách)

WEIGHT OF A LIGHT-HEARTED TRAVELOGUE (TERÉZIA VANSOVÁ: MRS GEORGIADESOVÁ ON HER TRAVELS)

Marcela Mikulová

Vydavateľ / Publisher:

ISSN

Rok, strany / Year, pages: 2011, 1-15

DOI: https://doi.org/--

Jazyk / Language: slo

Publikované / Published: 14. 2. 2019

Plný text / Full Text

Typ dokumentu / Type of Document:

Popis / Abstract:

Cestopis Terézie Vansovej Pani Georgiadesová na cestách (1896 – 97) je originálnym záznamom návštevy slovenských vlastencov na Všeslovanskej výstave v Prahe, konanej v roku 1895. Praha bola v tej dobe miestom čerpania podnetov pre slovanskú spoluprácu. V období maďarizácie si autorka veľmi váži bratskú českú empatiu a kladie ťažisko rozprávania na výchovu k národnému cíteniu. Cestopis obsahuje aj podrobné opisovanie exponátov výstavy i atmosféry tohto veľkolepého podujatia. Výstava reprezentovala semiotizovaný svet, kde sa Slováci videli z odstupu na maketách, a tak bola táto cesta zároveň alegorickou cestou k ich sebapoznaniu. V tomto periférnom žánri si Vansová – skôr ako v tzv. vysokých žánroch dovoľuje svojrázne experimentovať s jazykom, rozrušovať jeho spisovnú strnulosť. Prirodzený jazyk, ktorým hovorí jej rozprávačka Johanka, odráža autorkinu túžbu nadviazať bližší kontakt s čitateľom, byť komunikatívna. V cestopise Pani Georgiadesová nejde len o problém sváru „idealizmu“ (romantizmu) a realizmu: máme tu pred sebou oveľa širší okruh nastolených tém, zasahujúci priamo štruktúru umeleckého textu – vzťah jazyka a čitateľa, vzťah občana k svojmu národu, k iným národom i problém modality a umeleckej transformácie národnoreprezentatívnych znakov.

The travelogue „Mrs Georgiadesová on her travels“ written by Theresa Vansová is an original record of some Slovak patriots‘ visit to the Panslavic Exhibition in Prague held in 1895. Prague was then the place where the stimuli for the cooperation of the Slavs used to come from. The writer deeply appreciates the Czechs‘ fraternal empathy with Slovaks in the period of Hungarianization and focuses on national education in her narration. The travelogue also includes a detailed description of the exhibits and the atmospehere at that great event. The exhibition represented a symbolic world where the Slovaks could see themselves from a distance in scale models and so the trip was also considered an allegorical journey to their self-awareness. Unlike literary genres of high culture, the marginal genre of travelogue allows Vansová to experiment with the language, which she does in an original way by breaking the rules of its rigid official form. The natural language used by Johanka, the narrator, reflects the author’s desire to establish a closer relationship with the reader, to be more communicative. The travelogue „Mrs Georgiadesová on her travels“ does not only deal with the conflict between idealism (romanticism) and realism; it present us with a wider range of issues directly affecting the relationship between the language and the reader, the relationship between the citizen and the nation as well as other nations, the problem of modality and the artistic transformation of the national characteristics.

Ako citovať / How to Cite:
ISO 690:
Mikulová, M. 2011. Závažnosť „veselého cestopisu“ (Terézia Vansová: Pani Georgiadesová na cestách) . In Slovenská literatúra, vol. 58, no.1, pp. 1-15. DOI: https://doi.org/--

APA:
Mikulová, M. (2011). Závažnosť „veselého cestopisu“ (Terézia Vansová: Pani Georgiadesová na cestách) . Slovenská literatúra, 58(1), 1-15. DOI: https://doi.org/--

Kľúčové slová / Keywords:

THERESA VANSOVÁ, TRAVELOGUE, PRAGUE, PATRIOTS, NATIONAL REVIVAL, CHANGE OF DISCOURSE

Práva / Rights:

Referencie: