Informácia o dokumente / Document Info
Späť / BackParalipomena k Eskalácii citu I P. Vilikovského

Paralipomena to P. Vilikovský´s Eskalácia citu I

Fedor Matejov

Vydavateľ / Publisher:

ISSN

Rok, strany / Year, pages: 2011, 272-280

DOI: https://doi.org/--

Jazyk / Language: slo

Publikované / Published: 20. 2. 2019

Plný text / Full Text

Typ dokumentu / Type of Document:

Popis / Abstract:

Príspevok sa zaoberá prózou P. Vilikovského Eskalácia citu I (napísané v polovici sedemdesiatych rokov, časopisecky publikované v r. 1982, knižne v súbore poviedok Eskalácia citu v r. 1989) – v latentnej diskusii s interpretáciami a komentármi P. Zajaca sprevádzajúcimi edíciu P. Vilikovský: Prózy (2005). Príspevok postupuje v štyroch krokoch. 1. Precizuje intertextuálne väzby s romantickou historickou prózou J. M. Hurbana Olejkár, nastoľuje otázku motiviky knihy, resp. synonymne prozaickej fikcie v utváraní diania poviedky a jej deziluzívneho prehodnotenia, dotýka sa ešte dvoch potenciálnych drobných intertextuálnych stôp (I. Bunin, V. Holan). 2. Všíma si lyrickú dimenziu textu (lyrická senzibilita postihnutej hrdinky, ťaženie z frazeologizmov a kľúčových slov, analogicky voči súdobej poézii) a paralelnú rétorickú dimenziu textu (vyjednávanie postáv v ich vzájomnom nedorozumení), skusmo pomenovanú ako entyméma. 3. Naznačuje „piešťanský topos“ slovenskej literatúry začiatku sedemdesiatych rokov (D. Tatarka, P. Vilikovský) a „sémantiku“ kúpeľov v dianí Eskalácie citu I. 4. Vracia sa k próze Olejkár a jej záverečnú scénu súdu nad previnilcami diskusne koreluje s témou „lásky“, excesu, násilia, znásilnenia v Eskalácii citu I, s jej interpretáciou a posudzovaním postavami. – Poznámky k próze P. Vilikovského vyúsťujú do konštatovania jej znepokojujúcej „otvorenosti“ v akte čítania a interpretácie textu.

The present article deals with P.Vilikovský´s prose Eskalácia citu I (Emotion Escalation I, written in the mid 1970s, published in a magazin in 1982, in the collection of short stories Eskalácia citu in 1989) – in a latent discussion with P. Zajac´s interpretations and comments accompanying the edition P. Vilikovský: Prózy (2005). The study advances in four steps. 1. It makes the intertextual bonds with J. M. Hurban´s romantic historical prose Olejkár (Medicine man) more precise, raises a question of the book´s motifs, synonymic fictional prose in forming a story plot and its disillusioned reassessment, touches two potential intertextual traces more (I. Bunin, V. Holan). 2. It pays attention to the text´s lyric dimension (the handicapped heroine´s lyric sensibility, the exploiting of idiomatic expressions and key words, analogically with contemporary poetry) and its parallel rhetoric dimension (negotiations of the characters when facing misunderstandings), named ad hoc as „enthymeme“. 3. It outlines „Piešťany topos“ of Slovak literature in the early 1970s (D. Tatarka, P. Vilikovský) and „spa semantics“ in the plot of Eskalácia citu I. 4. It returns to the prose Olejkár and in discussion correlates its final scene of the trial with the culprits with the subject of „love“, excess, violence, rape in Eskalácia citu I, with the characters´ interpretations and assessment. – Notes on P. Vilikovský´s prose end in a statement that it is disturbingly „open“ in reading and interpreting of text.

Ako citovať / How to Cite:
ISO 690:
Matejov, F. 2011. Paralipomena k Eskalácii citu I P. Vilikovského . In Slovenská literatúra, vol. 58, no.3, pp. 272-280. DOI: https://doi.org/--

APA:
Matejov, F. (2011). Paralipomena k Eskalácii citu I P. Vilikovského . Slovenská literatúra, 58(3), 272-280. DOI: https://doi.org/--

Kľúčové slová / Keywords:

INTERTEXTUALITY, ”ENTYMEME“, TOPOLOGY, INTERPRETATION, VIOLENCE, JUSTICE

Práva / Rights:

Referencie: