Informácia o dokumente / Document Info
Späť / BackJozef Miloslav Hurban a jeho Olejkár

Jozef Miloslav Hurban and his Olejkár

René Bílik

Vydavateľ / Publisher:

ISSN

Rok, strany / Year, pages: 2011, 220-229

DOI: https://doi.org/--

Jazyk / Language: slo

Publikované / Published: 20. 2. 2019

Plný text / Full Text

Typ dokumentu / Type of Document:

Popis / Abstract:

Štúdia obsahuje interpretačné čítanie prózy slovenského romantického autora Jozefa Miloslava Hurbana Olejkár. Jej cieľom je interpretačne overiť základné štruktúrne prvky, ktoré sa podieľajú na produkcii recepčného zmyslu tejto prózy. Interpretačné čítanie ukázalo, že základnou intenciou, ktorá sa dá identifikovať v texte, je tendenčné zdôrazňovanie utilitárnych funkcií umeleckej literatúry. Táto intencia je v zhode s tým chápaním funkčnosti umeleckej literatúry, ktoré Jozef Miloslav Hurban prezentoval a postuloval vo svojich teoretických spisoch. Ide predovšetkým o prácu Slovensko a jeho život literárny, v ktorej Hurban otvorene formuluje predstavu o mimoliterárnych funkciách umeleckej literatúry, pričom dominuje funkcia národnoreprezentatívna. Pre tematizáciu dejín je kľúčový Hurbanov konštrukt progresívneho smerovania dejinného pohybu, konkretizovaný v metafore dejín ako pyramidálnej stavby. Takto vytvorené teoretické východiská nachádzajú svoj prozaický výraz aj v próze Olejkár. Z hľadiska tematizácie dejín je jej konštrukčným princípom napätie medzi historiografiou verifikovanou verziou historických faktov a ich prozaickým prekódovaním. Túto operáciu zastupuje v texte postava Matúša Čáka Trenčianskeho, ktorého Hurban prezentuje ako „slovenského vlastenca“ a reprezentanta „starých dobrých čias“. Funkčným zdôraznením národnoreprezentatívnej intencie je aj tematizácia lásky ako predovšetkým hrdinskej obety indivídua v prospech národného celku. Hurbanova próza tak do svojej vlastnej štruktúry prijíma, okrem autorovho teoretického konštruktu dejín národa, aj Štúrovu inštrukciu vyzývajúcu k obetovaniu osobného (lásky, manželstva) v prospech národného.

The study contains an interpretation of Slovak romantic writer Jozef Miloslav Hurban´s prose Olejkár (Medicine man). It is meant to verify essential structural features which participate in the production of the prose´s receptive meaning. The interpretation showed that the basic intention which can be identified in the text is deliberately laying emphasis on pragmatic functions of fiction.The intention is in accord with the idea of fiction purposefulness which was presented and formulated by Jozef Miloslav Hurban in his theoretical works, namely Slovensko a jeho život literárny (Slovakia and its literary life), where Hurban openly formulates his idea of extralitetary functions of fiction, while the nation representation is the dominant one. The key element necessary for history thematisation is Hurban´s construct of progressive history direction epitomized in the metaphor of a pyramid. Thus formed theoretical premise finds its fictional manifestation in the prose Olejkár. In terms of history thematisation the composition principle is tension between historiographically verified version of historical facts and their fictional recoding. This approach is in the text represented by the character of Matúš Čák Trenčiansky, who is depicted as a „Slovak patriot“ and a representative of „good old times“. The functional emphasis of nation-representative intention is also seen in the thematisation of love as mainly individual heroic sacrifice for the good of the nation. Hurban thus incorporates into his prose - besides his own theoretical construct of nation history - Štúr´s call for sacrificing personal matters (love, marriage) on the altar of the nation.

Ako citovať / How to Cite:
ISO 690:
Bílik, R. 2011. Jozef Miloslav Hurban a jeho Olejkár. In Slovenská literatúra, vol. 58, no.3, pp. 220-229. DOI: https://doi.org/--

APA:
Bílik, R. (2011). Jozef Miloslav Hurban a jeho Olejkár. Slovenská literatúra, 58(3), 220-229. DOI: https://doi.org/--

Kľúčové slová / Keywords:

ROMANTICISM, ROMANTIC PROSE, HISTORICAL GENRE, PURPOSEFULNESS, CANONIZATION, MYTHICIZATION

Práva / Rights:

Referencie: