Informácia o dokumente / Document Info
Späť / BackObsah

Vydavateľ / Publisher:

ISSN

Rok, strany / Year, pages: 2010, 105-200

Jazyk / Language:

Publikované / Published: 18. 1. 2019

Plný text / Full Text

Typ dokumentu / Type of Document:

Popis / Abstract:

ŠTÚDIE Ivan J a n č o v i č, Paradoxná podstata príbehu v Ballových prózach 105 ROZHĽADY Jozef M l a c e k, Z osobných spomienok na Albína Bagina 126 Ján Š t r a s s e r, Aké dôležité je mať Bagina 130 Rudolf C h m e l, Zajatci svojej generácie 134 Vladimír P e t r í k, Baginovi Traja majstri 139 Stanislav R a k ú s, Baginov výskum času a priestoru v prozaickom texte 141 Jana K u z m í k o v á, Citové prototypy v debute Pavla Vilikovského Citová výchova v marci 145 Fedor M a t e j o v, K jednej drobnej zápletke vo veci „interpretačnej kritiky“ a možnej lekcii z nej (chiazmus textov A. Bagina, J. Števčeka, M. Hamadu, V. Marčoka) 152 Ján G a v u r a, Albín Bagin a ideál poézie 157 Vladimír B a r b o r í k, Albín Bagin: poznámky ku kritickému typu 161 Mária V a l e n t o v á, Príspevok Albína Bagina do teórie literárnej komunikácie alebo Čitateľský aspekt z hľadiska literárnej kritiky 165 Karol C s i b a, Bagin o vlastnostiach memoárov 178 Anna V a l c e r o v á, Tvorca hry 181 Peter Z a j a c, Štyri poznámky k pojmu modernosť u Albína Bagina 182 RECENZIE Suchoń-Chmiel, Barbara: Spóźnione spowiedzi czyli autobiografie uwikłanych w historię pisarzy słowackich XX wieku (Karol C s i b a) 187 Kiss Szemán, Róbert: …Garázda emberek az etymologusok (Irodalmi tanulmányok) (Peter K á š a) 189 Śmierć Mickiewicza. Teksty i rozmowy w roku mickiewiczowskim 2005 (Irena B i l i ń s k a) 192 ANOTÁCIE Žemberová, Viera (ed.): Genologické a medziliterárne štúdie (Priesečníky umenia a vedy) (Marcel F o r g á č) 196 Z VEDECKÉHO ŽIVOTA Literárnokritická reflexia slovenskej literatúry 2009 (Radoslav P a s s i a) 199

Articles Ivan J a n č o v i č, Paradoxical Essence of the Story in Balla´s Fictions 105 Views Jozef M l a c e k, Personal Recollections of Professor Albín Bagin 126 Ján Š t r a s s e r, The Importance of Having Bagin 130 Rudolf C h m e l, Captives by Their Own Generation 134 Vladimír P e t r í k, Bagin´s Three Masters 139 Stanislav R a k ú s, Bagin´s Research of Time and Space Phenomena in Fictions 141 Jana K u z m í k o v á, Emotional Prototypes in Debut by Pavel Vilikovský Citová výchova v marci (Emotional Maturing in March) 145 Fedor M a t e j o v, To a Simple Plot Concerning “Interpretational Critique“ and Possible Lesson on the Issue (Chiasm of the Texts by A. Bagin, J. Števček, M. Hamada, V. Marčok)152 Ján G a v u r a, Albín Bagin and an Ideal of Poetry 157 Vladimír B a r b o r í k, Albín Bagin: Notes to a Critical Type 161 Mária V a l e n t o v á, Contribution of Albín Bagin to the Theory of Literary Communication or Aspect of a Reader in View of Literary Critique 165 Karol C s i b a, Bagin about Characteristic Features of Memoirs 178 Anna V a l c e r o v á, Creator Of a Game 181 Peter Z a j a c, Four Comments to the Term Modernity in Albin Bagin’s Concept 182 Reviews 187 Anotations 196 From Scholarly Life 199

Ako citovať / How to Cite:
ISO 690:

APA:

Kľúčové slová / Keywords:

Práva / Rights:

Referencie: